• چىن چۋانگو حوتان ايماعىنىڭ كەريا اۋدانىندا جۇپ قۇراپ، تۋىس بولعان توقتىحان قۇربان وتباسىنا احۋال ۇعىسا بارعاندا تۋىستار ارالاسقان سايىن ەتەنە، دوستار ارالاسقان سايىن جاقىن بولا تۇسەدى، ءار ۇلت كادرلارى مەن بۇقاراسىنىڭ كوڭىلى بارعان سايىن توعىسا ءتۇسۋى كەرەك دەپ باسا دارىپتەدى
  • چىن چۋانگونىڭ تاپسىرۋىمەن لي پىڭشين كەرياعا بارىپ، باس شۋجيدىڭ جاۋاپ حاتىن تابىستاد
  • چىن چۋانگو قۇربان اتايدىڭ تۋىستارىمەن امانداسقاندا پارتيانى، وتاندى، سوتسياليزمدى سۇيەتىن، ۇلتتار ىنتىماعىن قاستەرلەيتىن داڭقتى ءداستۇردى ۇرپاقتان - ۇرپاققا جالعاستىرۋدى باسا دارىپتەدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى