«ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» ديقاندار سۋرەتى ارالامالى كورمەسى ءۇرىمجى قالاسى ميدۇڭ رايونى سانداۋبا قالاشىعىندا

    10-اقپاندا، «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» ديقاندار سۋرەتى ارالامالى كورمەسى ءۇرىمجى قالاسى ميدۇڭ رايونى سانداۋبا قالاشىعىندا الىپ اشىلدى. كورمەدە شينجياڭنىڭ ءارقايسى جەرلەرىنەن جيناپ سارالانعان 100 تۋىندى قويىلىپ، ۇلتتار ىنتىماعى، وتاندى، شينجياڭدى ءسۇيۋ، پارتيانىڭ حالىققا تيىمدى ساياساتتارى، جاڭاشا اۋىل-قىستاقتىڭ دامۋى جانە وزگەرىستەرى قاتارلى بولەكتەن قۇرالعان. 

    قيمىلدى اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت مەڭگەرمەسى، اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت سارايى وتكىزگەن.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى