اقسۋ قالاسىنداعى 54 از ۇلت، حانزۋ كاسىپكەر ۋاڭسان كوشەسىنىڭ جارشىسى بولدى

    تۋىس بولىپ، جۇپ قۇراپ، ءومىر بويى تاتۋ - ءتاتتى وتەمىز

    يۋانشياۋ تۋرالى اڭگىمە دۇكەن قۇرىپ، تاڭيۋان ءتۇيىپ، مەرەكە ويىندارىن تاماشالادى... 10 - اقپاندا اقسۋ قالاسى حۇڭچياۋ ءمالى باسقارماسىندا، از ۇلتتار مەن حانزۋلاردان قۇرام تاپقان 54 كاسىپكەر ءبىر جەرگە باس قوسىپ، يۋانشياۋ مەرەكەسىن بىرگە تويلادى.

    «يۋانشياۋ مەرەكەسى تۋىس - تۋعان، دوس - جاراندار باس قوساتىن كۇن، ءبىر ءۇيلى جاننىڭ بيىل ءبىر نيەت، ءبىر ماقساتپەن قۇلشىنىپ، ساۋدانى كۇننەن - كۇنگە جانداندىرا ءتۇسۋىن ءۇمىت ەتەمىن!»، ىلە - شالا، بۋى بۇرقىراعان تاڭيۋان داستارقانعا كەلدى، كوپشىلىك ءبىر - ءبىر اۋىزدان لەبىز ءبىلدىرىپ، وزدەرىنىڭ شىن ىقىلاستى ىزگى تىلەكتەرىن ايتتى.

    بۇل جولعى دوستاسۋ قيمىلىنا اقسۋ قالاسىنىڭ ۋاڭسان كوشەسى مەن شيڭلۇڭ كوشەسىندەگى از ۇلت جانە حانزۋ كاسىپكەرلەرى قاتىناستى، ەندەشە، ارالىعى 3 شاقىرىم كەلەتىن، قالانىڭ باتىسى مەن شىعىسىنا ورنالاسقان ەكى كوشەنىڭ حالقى قالايشا ءبىر ءۇيلى جانعا اينالدى؟

    ۇعىسۋعا قاراعاندا، ۋاڭسان كوشەسى مەن شيڭلۇڭ كوشەسى كەزىندە وڭتۇستىك شينجياڭداعى اتى ايگىلى ساۋدا بازارى ەكەن. اقسۋ قالالىق حالىق ىستەرى مەكەمەسىنىڭ «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قيمىلى بويىنشا حۇڭچياۋ ءمالى باسقارماسىنا بارعان قىزمەت اترەتىنىڭ باستىعى لي يان بۇرىنعى كەزدى ەسكە الىپ بىلاي دەدى: «ۋاڭسان كوشەسىنىڭ ساۋداسى داۋرەندەگەن كەزدە، ساۋدا - ساتتىقپەن شۇعىلداناتىنداردىڭ سانى 5000نان اسقان بولاتىن، ساۋدا دۇكەندەرى ءيىن تىرەسىپ، قالا تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار توپ - توبىمەن باراتىن جەرگە اينالعان». الايدا جاقىنعى جىلداردان بەرى بەلگىلى سەبەپتەردەن ۋاڭسان كوشەسىنىڭ ساۋداسى جىلدان - جىلعا قۇلدىراي باستادى. سونىمەن لي يان «ۋاڭسان كوشەسىنىڭ ساۋداسىن قايتكەندە جانداندىرۋعا بولادى» دەگەن ماسەلە جونىندە ويلاندى، سودان اۆتونوميالى رايوننىڭ «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» قيمىلى ورىستەتىلگەننەن كەيىن، لي يان «ەكى كوشەدەگى كاسىپكەرلەر ءوزارا تۋىس بولىپ، سەلبەسىپ، ءبىر - بىرىنە كومەكتەسسە ساۋدا - ساتتىقتا، ءسوز جوق، جاڭا اۋقىم جاراتۋعا بولادى» دەگەن ويعا كەلدى. ونىڭ بۇل پىكىرىنە ەكى كوشەدەگى كاسىپكەرلەر بەلسەنە ءۇن قوستى. سونىمەن قىزمەت اترەتى مەن ءمالى باسقارماسىنىڭ دانەكەر بولۋىندا 2016 - جىلى 14 - جەلتوقساندا، ەكى كوشەدەگى از ۇلت كاسىپكەرلەرى مەن حانزۋ كاسىپكەرلەرىن قامتىعان 54 ادام جۇپ قۇراپ، تۋىس بولدى. شيڭلۇڭ كوشەسىندەگى كاسىپكەر ۋاڭ شياۋليڭ قارىنداسى كاريمامەن تۇڭعىش رەت كەزدەسكەندە، وعان قىزىل تۇيىنشەك ۇسىندى، ول: ءبىر ۇيعۇر قارىنداسىم بولعانىنا قاتتى قۋانىشتامىن! - دەيدى قۋانىشى قوينىنا سيماي.

    گۇلنۇر احمەت تەبىرەنىپ بىلاي دەدى: «كوپشىلىكتىڭ كوڭىلىنىڭ بۇگىنگىدەي جاقىن ەكەنىن ويلاماعان ەكەنمىن». جۇپ قۇراپ، تۋىس بولعان 50 نەشە كۇننەن بەرى، ەكى كوشە اراسىندا جۇرت جۇرەگىنە جىلۋ باعىشتايتىن ىستەر كوپ بولدى: ەلەكتروندىق ساۋدامەن شۇعىلداناتىن لي جۇن ءبىر ايدان ارتىق ۋاقىت جۇمساپ اپەكەسى امانگۇلدىڭ قولونەر بۇيىمدارىنىڭ بازار ءورىسىن كەڭەيتتى؛ تۋىس بولعانىنا 4 كۇن تولعاندا حاي لي قارىنداسى نۇريام ياسىننىڭ شەشەسىنىڭ ناۋقاستانىپ شيپاحانادا جاتقانىن ەستىگەننەن كەيىن، حال سۇراۋ بۇيىمدارىن الىپ شيپاحاناعا بارىپ، اپايدان حال سۇرادى؛ كوكتەم مەرەكەسىنىڭ 2 - كۇنى، ۋاڭسان كوشەسىندەگى كاسىپكەردىڭ شاڭحايدان كەلگەن قىزى مەن كۇيەۋ بالاسىن قارسى الۋ ءۇشىن، ولاردىڭ «شينجياڭدىق اكەسى» ابىلەت پەن ۋاڭسان كوشەسىندەگى كاسىپكەرلەر تالاسا - تارماسا داستارقان جايدى؛ شيڭلۇڭ كوشەسىندەگى تيجاراتشىلار ۇنەمى تۋىس - تۋعان، دوس - جاراندارىن جانە ساۋدا سەرىكتەرىن ەرتىپ ۋاڭسان كوشەسىن ارالايتىن بولدى...

    از ۇلتتار مەن حانزۋلاردان قۇرام تاپقان 54 كاسىپكەر بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى، توپتىق سۋرەتتىڭ ماڭدايىنداعى «تۋىس بولىپ، جۇپ قۇراپ، ءومىر بويى تاتۋ - ءتاتتى وتەمىز» دەگەن قاراپايىم ءبىر اۋىز ءسوز كوپشىلىكتىڭ ورتاق ارمانىن بەينەلەدى.

    ۇعىسۋعا قاراعاندا، ۋاڭسان كوشەسى اقسۋ قالاسىنداعى بىردەن - ءبىر ادام اتىمەن اتالعان كوشە ەكەن، وسى كوشەنىڭ اتى تۋرالى سوناۋ ەرتەدەن بەرى ۇلتتار ىنتىماعى جونىندەگى مىناداي ءبىر ادەمى اڭگىمە اۋىزدان - اۋىزعا تارالىپ كەلگەن: چيڭ پاتشالىعىنىڭ سوڭعى جىلدارىندا تيانجيندىق ساۋداگەر ءبىر ۇيعۇر بالا اسىراپ الىپ، وعان ۋاڭسان دەپ ات قويعان، ول كەيىن اكەسىنە ەرىپ جۇڭگوشا شيپاگەرلىك پەن ساۋدانىڭ جولىن ۇيرەنگەن، كەيىن اقسۋعا قايتىپ كەلىپ سۋى مول، ءشوبى شۇيگىن جەردى تاڭداپ، سول جەردە بازار اشىپ، ساۋدامەن شۇعىلدانعان، سونىمەن كەيىن كەلە ادامدار سول جەردى «ۋاڭسان كوشەسى» دەپ اتاپ كەتكەن ەكەن.

    شيڭلۇڭ كوشەسىندەگى كاسىپكەر دۋ يۇڭ بىلاي دەدى: «وسى ارادا تۋىپ - وسكەن نەشە ۇرپاق ادام وسى اڭگىمەنى ەستىپ ەرجەتكەن، ءبىز وسى جەردى مەكەندەپ، تۇرمىس كەشىرىپ جاتىرمىز، ۋاڭسان كوشەسىنىڭ جارشىسى بولىپ، وسى تاماشا ءداستۇردى ۇرپاقتان - ۇرپاققا جالعاستىرۋعا بورىشتىمىز».

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى