ءۇرىمجى: «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قىزمەت اترەتى قيىنشىلىعى بار بۇقاراعا كومەكتەستى

    10-ناۋرىزدا، ءۇرىمجى قالاسى تيانشان رايونى ارداۋچياۋ تارماق رايونىنىڭ باسقارۋ كوميتەتى فۋشوۋ كوشەسىنىڭ الەۋمەتتىك اۋماعىنداعى «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قىزمەت اترەتىندەگى قىزمەتكەر مەيربانگۇل تۇرسىن قولمەن تىگىلگەن كىشكەنتاي دوپپانى باسەكەلەستىرىپ ساتتى

    سول كۇنى، «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قىزمەت اترەتىندەگىلەر مەن الەۋمەتتىك اۋماعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قاراستى رايونداعى تۇرعىنداردى ۇيىمداستىرىپ، «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» شەبەرلەردىڭ ونەرىن سالىستىرۋ قيمىلىن ەتەك الدىرىپ، تۇرعىنداردىڭ قولدارىنان شىققان توقىما جانە كەستەلەنىپ تىگىلگەن بۇيىمداردى قويدى ءارى ناق مايداندا ساتىپ، كىرگەن كىرىستى الەۋمەتتىك اۋماعى ۇلتتار ىنتىماعى مەيىر قورىنا كىرگىزىپ، وسى رايونداعى قيىنشىلىعى بار بۇقاراعا كومەكتەستى.

 

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى