حىنان مەن شينجياڭداعى ەكى شيپاحانا جۇپ قۇراپ، تۋىس بولىپ، شينجياڭداعى 640 مي سالدانعان بالالار ءساتتى ەمدەدى

    اراسىن 4000 كيلومەتردەن استام قاشىقتىق ءبولىپ جاتقان حىنان رۋجوۋ جينگىڭ ساۋىقتىرۋ شيپاحاناسى مەن شينجياڭ حوتان لوقىمان شيپاحاناسى 2015-جىلدان باستاپ، بىرلىكتە ميى سالدانعان بالالاردى ەمدەپ، ولاردى قيىنشىلىق قىسپاعىنان قۇتىلدىرىپ كەلەدى.

    وسى ەكى كۇننەن بەرى، 4 جاستاعى ريمان ءوزى جالعىز ءومىرىنىڭ ءبىرىنشى قادامىن ءساتتى باستى.

    ريمان مي سالدانۋ ناۋقاسىنا شالدىققان ەدى. شينجياڭنىڭ حوتان ايماعىندا، وعان ۇقساس 2700 دەن استام ميى سالدانعان ناۋقاس بالالار بار.

    حىنانداعى ءبىر جەكەلىك باسقارۋىنداعى شيپاحانا وسى احۋالدان حاباردار بولعاننان كەيىن، ىرىقتى تۇردە شينجياڭنىڭ شيپاحاناسىمەن جۇپ قۇراپ، تۋىس بولىپ، قازىر ءۇش ەمدەپ ساۋىقتىرۋ شيپاحاناسىن باستاپ قۇرىپ، حوتان ايماعىنداعى ميى سالدانعان بالالاردى قارجى شىعارىپ ەمدەگەن.

    حىنان ولكەسى رۋجوۋ قالاسى جينگىڭ ساۋىقتىرۋ ەمحاناسىنداعى سۇڭ جاۋفۋ بىلاي دەدى: ءبىزدىڭ وسى ەكى ەمحانانىڭ سەلبەسۋىنىڭ ءوزى حانزۋ ۇلتى مەن ۇيعۇر ۇلتىنىڭ تۋىس بولۋى، جاناشىر جاقىندارداي، ءبىر-بىرىمىزگە بۇكپەسىز بولىپ، قانداي ماسەلە بولسادا بىرلىكتە اقىلداسامىز.

    قازىرگە دەيىن، شينجياڭداعى 640 مي سالدانعان بالالار ءساتتى ەمدەلىپ بولدى.

    شينجياڭ حوتان قاراقاش جينگىڭ لوحىمان ەمحاناسىنىڭ ەمحانا باستىعى قايبار حالىق بىلاي دەدى: مي سالدانۋدى ساۋىقتىرۋ جۇمىسىن ءتىپتى دە كەڭەيتىپ ىستەپ، ءتىپتى دە كوپتەگەن مي سالدانۋ ناۋقاسىنا كىرىپتار بولعان بالالاردىڭ ەرتەرەك ساۋىعىپ، قوعامعا ارالاسۋىن تىلەيمىز.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى