ءتاڭىرتاۋ تورابى
ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   بىلگەنگە مارجان   ›   نەكە جانە وتباسى

رومانتيكالى ۇيلەنۋ تالابى

 ۇلى بريتانيانىڭ «كۇندەلىك پوشتا گازەتىنىڭ» 14-شىلدەدەگى حابارىندا، ا ق ش-نىڭ تەكساس شتاتىنداعى 40 جاستاعى(Eric Martinez نەكە سۋرەتكە ءتۇسۋ ءۇشىن، قالىڭدىعىنا «پەريزات بالىق» تاقىرىبىنداعى ورتاسىن جاساعان. كوركەم دە رومانتيكالى ورتا كوپتەگەن توراپتاستاردىڭ اۋەسىن قوزعاعان.

 


 


 


 


 


 


 


 


جاۋاپتى رەداكتور : اقىن ادەنوۆ

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

 • سايرام كولىن اينالۋ ۆەلوسيپەد جارىسى شينجياڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ساياحاتىنىڭ دامۋىنا قانات ءبىتىردى
 • 61 جاستاعى قارت توراپتا كەڭىنەن تارالعان ءبيدى ۇيرەندى
 • «ساياحات+دەنەتاربيە» ساياحات ساپاسىن جوعارىلاتتى
 • اۆتونوميالى رايون زەينەتكەرلەردىڭ نەگىزگى زەينەتاقىسىن رەتتەيدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى