تيانشان تورى   ›   ۇيرەنۋ   ›   ماڭىزدى حۇجاتتار

مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايىنىڭ 8 ارناۋلى كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

(مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايىنىڭ 1 - ماجىلىسىندە 2018 - جىلى 3 - ايدىڭ 19 - كۇنى ماقۇلداندى)

   مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى ۇلت كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

 (جيىنى 28 ادام)

 مەڭگەرۋشى مۇشە:

       باي چۇنلي (مانزۋ)

 ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەر:

       شياۋ حۋاييۋان، لوساڭجياڭسۇن (زاڭزۋ)، نايىم ياسىن (ۇيعۇر)، دانجۋ اڭبىن (زاڭزۋ)، لي كاڭ (ايەل، جۋاڭزۋ)، لي رۇي (حۇيزۋ)، شى داگاڭ، ناسىنموڭكى (موڭعۇل)، عانيبات سابىكەي ۇلى (قازاق)

 مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

 ۋاڭ يانمىڭ (ايەل، دايزۋ)، باي ۋىنچي (موڭعۇل)، جيديماجيا (يزۋ)، پياۋ سۇڭلە (چاۋشيان)، ليۋ يۋانكۇن (مياۋزۋ)، دۋ شياۋگۋاڭ (بايزۋ)، لي فەييۋە (دۇڭزۋ)، ياڭ چىڭشي، ۋ يۋە (ايەل، ليزۋ)، جو شينپيڭ (تۋجيا)، لو ي (بۋ - ي)، جوۋ مين (ايەل)، جىڭ جۇنلي (ياۋزۋ)، گو جينساي، گو جىنحۋا، ساۋ چيڭحۋا (حاني)، حان مەي (ايەل، مياۋزۋ)، جيامۋياڭ لوساڭجيۋمەي تۋدانچۋەجينيما (زاڭزۋ)

 مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى باقىلاۋ - تەكسەرۋ جانە ءادىليا كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

 (جيىنى  20 ادام)

 مەڭگەرۋشى مۇشە:

        ۋ يۇيلياڭ

 ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەر:

      ۋاڭ جياۋچىڭ، جاڭ سۋجۇن، ۋاڭ شىڭميڭ، شۇي شيانميڭ، حان شياۋ - ۋ، لي يۋەفىڭ، لي ۋي، ليۋ حايشيڭ، گاۋ يوۋدۇڭ

 مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

 ۋاڭ چاڭحى، ۋاڭ فىڭ، يە زانپيڭ، جۋ حايلۇن، ليۋ دىپەي، چي يۇي، جاڭ ليجۇن، چىن يۇڭ، حان ليپيڭ، شيان تيەكى

 مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى وقۋ - اعارتۋ، عىلىم - تەحنيكا، مادەنيەت، دەنساۋلىق ساقتاۋ كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

 (جيىنى 32 ادام)

 مەڭگەرۋشى مۇشە:

         لي شۋەيۇڭ

 ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەر:

        لىڭ رۇڭ، يىن فاڭلۇڭ، ۋ حىڭ، دۋ يۇيبو، ياڭ شۋ - ان، لي جيڭحاي، ياڭ جىجين، ليۋ چيان، جاڭ پيڭ، چيۋ يۇڭ

 مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

 ما شۇي (مانزۋ)، ۋاڭ جىڭ، ۋاڭ ۋي، گۋ شياۋيۇي، زو جۇڭ - ي، تيان حۇڭچي (ايەل)، رىن ميڭ، ليۋ يۇنجى، لي ۋي، حى لەي، جاڭ حۇڭحى، پاڭ ليجۋان (ايەل)، جيا پيڭ - اۋ، شۇي يانحاۋ، گاۋ حۇڭۋي، جياڭ ليحۇڭ (ايەل، يزۋ)، حان يۇڭجين، چىڭ ىنفۋ، حى جيە، لياۋ چاڭيۇڭ، فان دايميڭ

 مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى سىرتقى ىستەر كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

 (جيىنى 21 ادام)

 مەڭگەرۋشى مۇشە:

        جاڭ يەسۇي

 ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەر:

        فۋ يىڭ (ايەل، موڭعۇل)، سۇن جيانگو، جاڭ جىجۇن، لۋ پەيجۇن، چىن فىڭشياڭ، لين جيانحۋا، شۇي كى (ايەل)، جاڭ بايجۇن، چىن گومين

 مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

 ۋاڭ ۋي، شى شياڭيۋان، ليۋ جيان، شۇي ليرۇڭ، لي يحۋ، حى فۋشىڭ، چىن جين، چىن فۋلي، لو يان (ايەل)، جوۋ حۇڭ (ايەل)، شيا ۋيدۇڭ

 مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى جۇڭگولىق مۇھاجىرلار كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

 (جيىنى 19 ادام)

 مەڭگەرۋشى مۇشە:

        ۋاڭ گۋاڭيا

 ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەر:

        لو باۋميڭ، جيا تيڭ - ان، حۋاڭ لۇڭيۇن، جاڭ شاۋچين، دۇڭ جۇڭيۋان، گو لەي، ساۋ حۇڭميڭ.

 مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

 ۋاڭ شۋگو، ۋاڭ يفاڭ، ۋاڭ حۇيجۇڭ، يە شۋاڭيۇي، سۇڭ كۇن، چىن يۇنيىڭ (ايەل)، چىن لي، چىن جۇن (ايەل، گاۋشان)، جىڭ كۇيچىڭ، دۇڭ چۋانجيە، جياڭ موشياڭ

 مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى قورشاعان ورتانى جانە بايلىقتى قورعاۋ كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

 (جيىنى 24 ادام)

 مەڭگەرۋشى مۇشە:

        گاۋ حۋچىڭ

 ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەر:

        ۋاڭ حۇڭياۋ، لۋ دۇڭفۋ، جاۋ شيانگىڭ، گۇڭجيانميڭ، دوۋ شۋحۋا، لۇي سايشيا (ايەل)، جاڭ شوۋگۇڭ، يۋان سى

 مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

 ۋان ۋيشيڭ، ۋاڭ جۇن، ۋاڭ شيۋفىڭ، ۋاڭ جيننان، ۋاڭ ي، شياڭ چياۋ (ايەل، مياۋزۋ)، ليۋ شاۋلياڭ، شىن يان، جاڭ گۋاڭرۇڭ، جاڭ باينان، جاڭ تۇڭ، ۋىڭ مىڭيۇڭ، جياۋ يۇڭ، چىڭ ليفىڭ، تان لين (ايەل)

 مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل - قىستاق كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

 (جيىنى 22 ادام)

 مەڭگەرۋشى مۇشە:

        چىن شي - ۋىن

 ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەر:

        دۋ دىيىن، ۋاڭ شيانكۇي، لياۋ شياۋجۇن، لي چۇنشىڭ، لۇڭ جۋاڭۋي (مياۋزۋ)، لي جياياڭ، ليۋ جىنۋي، ۋاڭ گاڭ، ساي فاڭ

 مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

 ۋاڭ چاۋيىڭ، فىڭ جۇڭحۋا، ليۋ يۇيتيڭ، شۇي ۋيگاڭ، لي دىڭحاي، جاڭ چينرۇڭ (ايەل)، جاڭ ليەيىڭ، چىن پيڭحۋا، جوۋ جيانجۇن، جاۋ ليشين (ايەل)، پىڭ بو، ۋي حوۋكاي

 مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى قوعامدىق قۇرىلىس كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشى مۇشەسىنىڭ، ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەرىنىڭ، مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

 (جيىنى 24 ادام)

 مەڭگەرۋشى مۇشە:

        حى يتيڭ

 ورىنباسار مەڭگەرۋشى مۇشەلەر:

      دىڭ كاي، جياڭ شياۋجۋان (ايەل)، جيڭ حانچاۋ، گۇڭ پۋگۋاڭ، چىن سىشي، لي پەيلين، رىن شيانلياڭ، ياۋ جياننيان

 مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

 ما جيە (ايەل، حۇيزۋ)، ۋاڭ شياۋيۇن (ايەل)، دىڭ لي (ايەل)، فىڭ جۇن، لۇي شىميڭ، جياڭ تيانلياڭ (تۋجيا)، حى شيڭلياڭ، ۋاڭ حۇڭيان (ايەل)، جين حۇڭگۋاڭ (چاۋشيان)، جىڭ گۇڭچىڭ، لاڭ يوۋلياڭ، مىڭ جيانمين، گو جۇن (ايەل)، شيە گوميڭ، جان ۋىنلۇڭ

(شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 3 - ايدىڭ 19 - كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى)

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.