ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   بىلگەنگە مارجان   ›   نەكە جانە وتباسى

قار-مۇزداعى ماحاببات! اۆستىراليالىق ءبىر جۇپ جاپونيانىڭ قارلى تاۋىندا توي سالتىن وتكىزدى

  بيىل 1-ايدىڭ سوڭىندا، اۆستىريالىق ءبىر جۇپ جاپونيانىڭ حوككايدو ارالىندا وزگەشە توي سالتىن وتكىزدى. ولار ءساندى تويلىق كيىمدەرىمەن تاۋ باۋرايىندا قار شاڭعى تەۋىپ، سوڭىندا، تۋىس-تۋعان، دوس-جاراندارىنىڭ كۋا بولۋىمەن مۇزدان سالىنعان شىركەۋدە نەكە سالتىن وتكىزدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • سايرام كولىن اينالۋ ۆەلوسيپەد جارىسى شينجياڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ساياحاتىنىڭ دامۋىنا قانات ءبىتىردى
  • 61 جاستاعى قارت توراپتا كەڭىنەن تارالعان ءبيدى ۇيرەندى
  • «ساياحات+دەنەتاربيە» ساياحات ساپاسىن جوعارىلاتتى
  • اۆتونوميالى رايون زەينەتكەرلەردىڭ نەگىزگى زەينەتاقىسىن رەتتەيدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى