ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   حالىقارالىق حابارلار

گەرمانيانىڭ فرانكفۋرت قالاسىندا ساحنانىڭ شىراق نۇرى جانە دىبىس تەحنيكاسى كورمەسى اشىلدى

  4 - ايدىڭ 10 - كۇنى، گەرمانيانىڭ فرانكفۋرت قالاسىندا اشىلعان ساحنانىڭ شىراق نۇرى جانە دىبىس تەحنيكاسى كورمەسىندە تۇسىرىلگەن جارىق جابدىقتارىنىڭ كورىنىسى

  سول كۇنى، ءتورت كۇنگە جالعاسقان ساحنانىڭ شىراق نۇرى جانە دىبىس تەحنيكاسى كورمەسىنىڭ شىمىلدىعى جابىلدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • سايرام كولىن اينالۋ ۆەلوسيپەد جارىسى شينجياڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ساياحاتىنىڭ دامۋىنا قانات ءبىتىردى
  • 61 جاستاعى قارت توراپتا كەڭىنەن تارالعان ءبيدى ۇيرەندى
  • «ساياحات+دەنەتاربيە» ساياحات ساپاسىن جوعارىلاتتى
  • اۆتونوميالى رايون زەينەتكەرلەردىڭ نەگىزگى زەينەتاقىسىن رەتتەيدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى