ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   ەل ءىشى حابارى

لۇڭمىن تاس ۇڭگىر ساياحات ىستەرى جانداندى

  4-ايدىڭ 11-كۇنى، ساياحاتشىلار حىنان لوياڭ لۇڭمىن تاس ۇڭگىر كورىنىس رايونىن ساياحاتتاۋدا

  4-اي كەلىسىمەن حىنان لوياڭ لۇڭمىن تاس ۇڭگىر كورىنىس رايونىنىڭ ساياحات ىستەرى بىرتىندەپ جانداندى. لۇڭمىن تاس ۇڭگىرى كورىنىس رايونىنىڭ باسقارماسىنىڭ تانىستىرۋىنا قاراعاندا، كورىنىس رايونى ءار كۇنى 10 مىڭنان ارتىق سىرتتان كەلگەن ساياحاتشىلاردى قارسى الادى ەكەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • سايرام كولىن اينالۋ ۆەلوسيپەد جارىسى شينجياڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ساياحاتىنىڭ دامۋىنا قانات ءبىتىردى
  • 61 جاستاعى قارت توراپتا كەڭىنەن تارالعان ءبيدى ۇيرەندى
  • «ساياحات+دەنەتاربيە» ساياحات ساپاسىن جوعارىلاتتى
  • اۆتونوميالى رايون زەينەتكەرلەردىڭ نەگىزگى زەينەتاقىسىن رەتتەيدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى