ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   بىلگەنگە مارجان   ›   پايدالى كەڭەس

وت باسىندا گاز قاشسا

  تەمپەراتۋرا جوعارى كۇندەرى وتباسىندا پايدالاناتىن گازدىڭ حاۋىپسىزدىگىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ كەرەك. وتباسىندا پايدالاناتىن گاز وشاقتان گاز قاشۋ، كومىردەن ىس شىعۋ جايتتەرى كوبىندە ۇيدە ادام جوق كەزدە نەمەسە كونە تۇرعىندار عيماراتىندا كوپ تۋىلادى. ورتتەن ساقتانۋ ماماندارى كوپشىلىككە مىنانى ەسكەرتەدى: وتباسىنداعىلاردىڭ دەنىنىڭ جانار گازدى حاۋىپسىز پايدالانۋ جاعىنداعى ساۋاتى جەتەرسىز، جانار گازدى پايدالانۋ ءادىسى دۇرىس بولماعاندىقتان، گاز قاشۋ جايتى وڭاي تۋىلىپ، ءورت اپاتى تۋىلۋى مۇمكىن. سوندىقتان، جانار گازدى پايدالانعاندا، ءسوزسىز، تومەندەگى ىستەرگە كوڭىل بولگەن ءجون.

  گاز جاعىلعاننان كەيىن، گاز ءسونىپ، گاز قاشۋىنان ساقتانۋ ءۇشىن، گاز وشاقتىڭ جانىنان ۇزاماۋ، گازدى پايدالانباعاندا ءوشىرۋ كەرەك. گاز قاشۋ جاعدايىن بايقاعان كەزدە، الدىمەن گاز كۇبىسىنىڭ اۋىزىن بەكىتىپ، سوڭىنان ەسىك تەرەزەنى اشۋ كەرەك. مۇنداي كەزدە گاز وشاقتى قايتالاي جاقپاۋ، قولفون ىستەتپەۋ كەرەك. شۇعىل جاعدايعا ءدۇپ كەلگەندە، حاۋىپسىز ورىنعا جايعاسقان سوڭ، قاتىستى ورىنعا جاعدايدى مالىمدەگەن ءجون.

  ورتتەن ساقتانۋ قىزمەتكەرلەرى تاعى مىنانى ەسكەرتەدى: وتباسىندا جانار گازدى پايدالانعاندا، اس ءۇيدىڭ اۋاسىن جاڭالاپ تۇرعان ءجون. بۇدان سىرت، بالالار دەمالىسقا تاراعان سوڭ ۇيدە بولاتىندىقتان، اتا-انالار ولاردىڭ ۇقىپسىزدىقتان، ولاردىڭ ءورت اپاتىن تۋدىرۋىنان ساقتانعانى ءجون.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • سايرام كولىن اينالۋ ۆەلوسيپەد جارىسى شينجياڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ساياحاتىنىڭ دامۋىنا قانات ءبىتىردى
  • 61 جاستاعى قارت توراپتا كەڭىنەن تارالعان ءبيدى ۇيرەندى
  • «ساياحات+دەنەتاربيە» ساياحات ساپاسىن جوعارىلاتتى
  • اۆتونوميالى رايون زەينەتكەرلەردىڭ نەگىزگى زەينەتاقىسىن رەتتەيدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى