ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ

بۇگۇر اۋدانى : ىلجان قاربىز ساتۋدان قام جەمەيتىن بولدى

  6-ايدىڭ 10-كۇنى، شينجياڭ بۇگۇر اۋداندىق پارتكوم ۇيىمداستىرۋ ءبولىمىنىڭ بۇگۇر قالاشىعى يىعىمباق قىستاعىندا تۇراتىن «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قىزمەت اترەتىنىڭ كومەگىندە يىعىمباق قىستاعىنداعى وتباسىندا قيىنشىلىعى بار بۇقارا ەليجان وسىمان ءبىرىنشى توپتاعى 80 كيلوگرام قاربىزىن ساتتى.

  ەليجان 6 مۋ جەرگە قاربىز ەككەن، سوڭعى كۇندەرى قاربىزدارى پىسقانىمەن، ساتۋدا قيىنشىلىققا ۇشىرادى. بۇگۇر اۋداندىق پارتكوم ۇيىمداستىرۋ ءبولىمىنىڭ كادرلارى وتباسىلارىن ارالاۋ بارىسىندا بۇل جاعدايدان حاباردار بولادى دا، ءۇنحاتتاعى توپتارعا، دوستىق شەڭبەرگە شىعارىپ ۇگىتتەيدى. قازىر ەليجاننىڭ قاربىزدارى ساتىلىپ بولدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • 3-كەزەكتى «ەرتەگى قالا، بۋىرشىن ءدامى» اتىنداعى ءدامدى تاعامدار مەرەكەسىنىڭ شىمىلدىعى اشىلدى
  • نارات كورىنىستىك اۋماعى ساياحاتتىڭ قاۋىرت ماۋسىمىنا ءوتتى
  • [شينجياڭ جاقسى جەر] ۇلۋجان كورىنىس رايونىندا ساياحاتشىلاردىڭ اياعى ۇزىلمەدى
  • كوركەم شينجياڭدا كوڭىلدى ساياحات
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى