ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

كۇشار اۋدانى بەيقۇت ءۇي قۇرىلىسىن ىلگەرىلەتتى

  7-ايدىڭ 3-كۇنى، كۇشار اۋدانى الاقارعا قالاشىعى بوز قىستاعىنداعى 80 بەيقۇت ءۇي سالىنىپ. پايدالانۋعا بەرىلدى. ۇيلەر تۇرمىس رايونى، باعىمشىلىق رايونى جانە ەگىنشىلىك رايونى بويىنشا ءبولىنىپ ورنالاستىرىلىپ، تۇرعىنداردىڭ تۇرعىن ءۇي قاجەتىن قاناعاتتاندىرىپ قانا قالماي، اۋلا شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا دا ءتيىمدى بولدى. 2018-جىلى كۇشار اۋدانى اۋىل-قىستاقتاردا 7840 بەيقۇت ءۇي سالۋدى جوسپارلاعان، قازىرگە دەيىن 2430 ءۇي سالىنىپ بولدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • سايرام كولىن اينالۋ ۆەلوسيپەد جارىسى شينجياڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ساياحاتىنىڭ دامۋىنا قانات ءبىتىردى
  • 61 جاستاعى قارت توراپتا كەڭىنەن تارالعان ءبيدى ۇيرەندى
  • «ساياحات+دەنەتاربيە» ساياحات ساپاسىن جوعارىلاتتى
  • اۆتونوميالى رايون زەينەتكەرلەردىڭ نەگىزگى زەينەتاقىسىن رەتتەيدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى