تيانشان تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   وقۋ-اعارتۋ

وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن جاڭا توپتاعى كادرلار قىزمەت ورىندارىنا بارىپ، وقىتۋشىلىقپەن شۇعىلداندى

  ءتىلشىمىز جاۋ شييا 9 - ايدىڭ 11 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. ءتىلشىنىڭ اۆتونوميالى رايوندىق وقۋ - اعارتۋ مەڭگەرمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، رايونىمىزدىڭ بيىل وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ وقۋ - اعارتۋىنا كومەكتەسۋگە تاڭداپ جىبەرگەن 10 مىڭنان استام كادرى 9 - ايدىڭ 12 - كۇنى قىزمەت ورىندارىنا بارىپ، وقىتۋشىلىقپەن شۇعىلدانادى ەكەن.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، بيىل اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ ورنالاستىرۋىنا ساي، رايونىمىز وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ وقۋ - اعارتۋىنا كومەكتەسۋ قىزمەتىن ۇزدىكسىز ورىستەتكەن. وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن كادرلار تاعى دا اۆتونوميالى رايونعا توتە قاراستى ورىنداردان، وڭتۇستىك شينجياڭداعى 3 ايماق، ءبىر وبلىستان، جاڭادان قىزمەتكە قابىلدانعان ۇكىمەت قىزمەتكەرلەرىنەن، جاڭادان ۇسىنىس ەتىلگەن وقىتۋشىلاردان جانە بيڭتۋاننان تاڭداپ جىبەرىلگەن، ساياسيدا تاباندى بولۋ جانە مەملەكەت بويىنشا ءبىر تۇتاس قولدانىلاتىن ءتىل - جازۋ تاربيەسىنىڭ ۇددەسىنەن شىعۋ تاڭداپ جىبەرۋدەگى ماڭداي الدى شارت ەتىلگەن.

  9 - ايدىڭ باسىندا، بۇكىل رايونىمىزدان وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋگە بارعان 10 مىڭنان استام كادر تۇگەلدەي تىزىمدەلىپ بولدى. بيىلعى وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن كادرلاردىڭ قىزمەتكە شىعۋدان بۇرىنعى تاربيەلەۋدى ويداعىداي ىستەۋ ءۇشىن، اۆتونوميالى رايوننىڭ وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ وقۋ - اعارتۋىنا كومەكتەسۋ قىزمەتىنە باسشىلىق ەتۋ گرۋپپاسى كەڭسەسى تاربيەلەۋگە جەتەكشىلىك ەتۋ جوباسىن ارنايى جاساعان. 9 - ايدىڭ 4 - كۇنىنەن 11 - كۇنىنە دەيىن، وڭتۇستىك شينجياڭداعى 3 ايماق، ءبىر وبلىس وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن كادرلارعا قىزمەتكە شىعۋدان بۇرىن 8 كۇندىك شوعىرلى تاربيەلەۋ قىزمەتىن ورىستەتتى. قىزمەت ورىندارىنا بارعان سوڭ، بالاباقشاسىندا كەمىندە ءبىر اي كلاستا پراكتيكا جاساپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ قىزمەتىنىڭ تىڭعىلىقتى ىلگەرىلەتىلۋىنە شىنايى كەپىلدىك ەتىلەدى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، بيىل رايونىمىز قۋزاۋ - جەتەكشىلىك ەتۋ، تەكسەرۋ - زەرتتەۋ جۇرگىزۋ جوباسىن جاساپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋگە جاڭادان تاڭداپ جىبەرىلگەن كادرلاردى تاربيەلەۋ، ورنالاستىرۋ جاعدايى سياقتىلارعا جەتەكشىلىك ەتىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزەدى، سونىمەن بىرگە «وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ وقۋ - اعارتۋىنا كومەكتەسۋ قىزمەتى قولدانباسىن» قۇراستىرىپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋگە جاڭادان تاڭداپ جىبەرىلگەن كادرلارعا جەتەكشىلىك ەتۋ جاعىنداعى قىزمەت كورسەتۋدى جاقسى ىستەپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ قىزمەتىن اناعۇرلىم ويداعىداي ورىستەتۋىنە قولايلىلىق جاسايدى ەكەن.

  ءتىلشى تاعى مىنالاردى ۇعىستى: 2016 - جىلعى، 2017 - جىلعى وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ قىزمەتىنە قاتىناسقان كادرلاردىڭ اراسىندا، 800دەن استام كادر وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ ۋاقىتىن ۇزارتقان. بۇدان كەيىنگى وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ قىزمەتىندە، ولار جەرگىلىكتى ورىنداعى بالاباقشاسىنىڭ وقىتۋشىلارىمەن بىرگە «ۇيرەتۋ، كومەكتەسۋ، جەتەكتەۋ» رولىن ساۋلەلەندىرىپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن جاڭا توپتاعى كادرلارعا وقىتۋ تاجىريبەسىن ۇيرەتىپ، ولاردىڭ جاڭا قىزمەتكە جەدەل كىرىسىپ، مەكتەپكە دەيىنگى وقۋ - اعارتۋ قىزمەتىنە تەز ارادا ۇيلەسىپ، تولىمدى سابيلەر تاربيەشىسى بولىپ شىعۋىنا كومەكتەسەدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورابى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى