ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   وقۋ-اعارتۋ

وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن جاڭا توپتاعى كادرلار قىزمەت ورىندارىنا بارىپ، وقىتۋشىلىقپەن شۇعىلداندى

  ءتىلشىمىز جاۋ شييا 9 - ايدىڭ 11 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. ءتىلشىنىڭ اۆتونوميالى رايوندىق وقۋ - اعارتۋ مەڭگەرمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، رايونىمىزدىڭ بيىل وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ وقۋ - اعارتۋىنا كومەكتەسۋگە تاڭداپ جىبەرگەن 10 مىڭنان استام كادرى 9 - ايدىڭ 12 - كۇنى قىزمەت ورىندارىنا بارىپ، وقىتۋشىلىقپەن شۇعىلدانادى ەكەن.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، بيىل اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ ورنالاستىرۋىنا ساي، رايونىمىز وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ وقۋ - اعارتۋىنا كومەكتەسۋ قىزمەتىن ۇزدىكسىز ورىستەتكەن. وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن كادرلار تاعى دا اۆتونوميالى رايونعا توتە قاراستى ورىنداردان، وڭتۇستىك شينجياڭداعى 3 ايماق، ءبىر وبلىستان، جاڭادان قىزمەتكە قابىلدانعان ۇكىمەت قىزمەتكەرلەرىنەن، جاڭادان ۇسىنىس ەتىلگەن وقىتۋشىلاردان جانە بيڭتۋاننان تاڭداپ جىبەرىلگەن، ساياسيدا تاباندى بولۋ جانە مەملەكەت بويىنشا ءبىر تۇتاس قولدانىلاتىن ءتىل - جازۋ تاربيەسىنىڭ ۇددەسىنەن شىعۋ تاڭداپ جىبەرۋدەگى ماڭداي الدى شارت ەتىلگەن.

  9 - ايدىڭ باسىندا، بۇكىل رايونىمىزدان وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋگە بارعان 10 مىڭنان استام كادر تۇگەلدەي تىزىمدەلىپ بولدى. بيىلعى وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن كادرلاردىڭ قىزمەتكە شىعۋدان بۇرىنعى تاربيەلەۋدى ويداعىداي ىستەۋ ءۇشىن، اۆتونوميالى رايوننىڭ وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ وقۋ - اعارتۋىنا كومەكتەسۋ قىزمەتىنە باسشىلىق ەتۋ گرۋپپاسى كەڭسەسى تاربيەلەۋگە جەتەكشىلىك ەتۋ جوباسىن ارنايى جاساعان. 9 - ايدىڭ 4 - كۇنىنەن 11 - كۇنىنە دەيىن، وڭتۇستىك شينجياڭداعى 3 ايماق، ءبىر وبلىس وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن كادرلارعا قىزمەتكە شىعۋدان بۇرىن 8 كۇندىك شوعىرلى تاربيەلەۋ قىزمەتىن ورىستەتتى. قىزمەت ورىندارىنا بارعان سوڭ، بالاباقشاسىندا كەمىندە ءبىر اي كلاستا پراكتيكا جاساپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ قىزمەتىنىڭ تىڭعىلىقتى ىلگەرىلەتىلۋىنە شىنايى كەپىلدىك ەتىلەدى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، بيىل رايونىمىز قۋزاۋ - جەتەكشىلىك ەتۋ، تەكسەرۋ - زەرتتەۋ جۇرگىزۋ جوباسىن جاساپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋگە جاڭادان تاڭداپ جىبەرىلگەن كادرلاردى تاربيەلەۋ، ورنالاستىرۋ جاعدايى سياقتىلارعا جەتەكشىلىك ەتىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزەدى، سونىمەن بىرگە «وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ وقۋ - اعارتۋىنا كومەكتەسۋ قىزمەتى قولدانباسىن» قۇراستىرىپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋگە جاڭادان تاڭداپ جىبەرىلگەن كادرلارعا جەتەكشىلىك ەتۋ جاعىنداعى قىزمەت كورسەتۋدى جاقسى ىستەپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ قىزمەتىن اناعۇرلىم ويداعىداي ورىستەتۋىنە قولايلىلىق جاسايدى ەكەن.

  ءتىلشى تاعى مىنالاردى ۇعىستى: 2016 - جىلعى، 2017 - جىلعى وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ قىزمەتىنە قاتىناسقان كادرلاردىڭ اراسىندا، 800دەن استام كادر وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ ۋاقىتىن ۇزارتقان. بۇدان كەيىنگى وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسۋ قىزمەتىندە، ولار جەرگىلىكتى ورىنداعى بالاباقشاسىنىڭ وقىتۋشىلارىمەن بىرگە «ۇيرەتۋ، كومەكتەسۋ، جەتەكتەۋ» رولىن ساۋلەلەندىرىپ، وقۋ - اعارتۋعا كومەكتەسەتىن جاڭا توپتاعى كادرلارعا وقىتۋ تاجىريبەسىن ۇيرەتىپ، ولاردىڭ جاڭا قىزمەتكە جەدەل كىرىسىپ، مەكتەپكە دەيىنگى وقۋ - اعارتۋ قىزمەتىنە تەز ارادا ۇيلەسىپ، تولىمدى سابيلەر تاربيەشىسى بولىپ شىعۋىنا كومەكتەسەدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى