تيانشان تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

ويىن - ساۋىقپەن ارلەندى كوكتەم مەرەكەسى

2 - ايدىڭ 6 - كۇنى ءۇرىمجى قالاسىنىڭ تۇرعىندارى ويىن - ساۋىق ۇيىرمەسىندەگىلەرمەن بىرگە ەستەلىك سۋرەتكە تۇسۋدە. سۋرەتتى ءتىلشى حان لياڭ تۇسىرگەن

  كوكتەم مەرەكەسى دەمالىسى كەزىندە، ءۇرىمجى قالاسى حۇڭشان باقشاسى كوكتەم مەرەكەسى بۇتحانا ساۋىعىن وتكىزدى، كوپتەگەن قالا تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار وسى ارادا ءدامدى تاعامنان اۋىز ءتيىپ، ويىن - ساۋىق تاماشالادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورابى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • شينجياڭدا ءبيدايدىڭ بىرلىك ءونىمىنىڭ رەكوردى جاڭالاندى
  • ەرەكشە حالىقتىق تۇسەلحانالار شينجياڭ ساياحاتىنىڭ تاماشا تانىسقىسىنا اينالدى
  • دۋان - ۋ مەرەكەسىندەگى دەمالىس كەزىندە شينجياڭ 3 ميلليون 840 مىڭ ادامنان (رەت) استام ساياحاتشى قابىلدادى سايكەس مەزگىلدەگىدەن %43.25 ارتتى