تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى

اۋىل - قىستاقتىڭ وزگەرىسىن سەزىنىپ، ءداۋىر تىنىسىن اڭعاردىق

   جاڭ جىلي

  4 - ايدىڭ 11 - كۇنى كۇشار اۋدانى چىمان قالاشىعى نيڭبو - كۇشار ىنتىماق قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى ۋاڭ ميڭيىن (سولدان ءبىرىنشى) مەن مامەت اپپزدىڭ (وڭنان ەكىنشى) وتباسىنداعىلار كوكتەمگى ەگىس وندىرىسىندە ءوزارا كومەكتەسىپ، جۇمىس ارەدىگىندە اڭگىمە دۇكەن قۇردى. سۋرەتتى شينجياڭ گازەتىنىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى لي رۇي تۇسىرگەن

  كۇشار اۋدانى چىمان قالاشىعى نيڭبو - كۇشار ىنتىماق قىستاعىنا بارىپ، قاز - قاتار تۇرعان قىزىل توبەلى، اق داۋالدى تۇرعىندار تۇراقتارىنان، انار ءدانى الاڭىنا باراتىن ءجۇزىم دالىزىنەن، جوبالانىپ سالىنۋ ۇستىندەگى ساياحات كورىنىس تۇيىندەرىنەن، قىستاق تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىس ورەسى مەن رۋحاني بەينەسىنەن اۋىل - قىستاقتىڭ گۇلدەنۋگە بەت العان تىنىس - تىرشىلىگىن اڭعاردىق.

  كەز كەلگەن شارۋا وتباسىنا كىرىپ، كەز كەلگەن قىستاق تۇرعىنىمەن تىلشىلىك سۇحباتتا بولساڭىز، وتباسىنداعى 4 ۇرپاق ادامنىڭ بويىنان قىستاقتىڭ 60 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرگى دامۋ جاي - جاپسارىن ءبىلىپ، ”ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى“ جايىنداعى اسەرلى اڭگىمەلەرىن تىڭداي الاسىز.

  قىستاقتاعى العاشقى ۇرپاق ادامداردىڭ ءشول دالاعا تامىر تارتىپ، سۋ باستاپ تىڭ يگەرگەن تاريحىنان، ءبىز جاڭا جۇڭگو قۇرىلعاننان كەيىنگى اعا بۋىنداردىڭ قاجىرلىلىقپەن شارۋاشىلىق قۇرۋ رۋحىن كوردىك؛ 2 - ۇرپاق ادامداردىڭ كوللەكتيۆ ەڭبەككە قاتىناسۋ، ءونىمدى وتباسىلارعا ءبولۋدىڭ يگىلىگىن كورۋ كەشىرمەسىنەن ءبىز رەفورما جاساۋدان، ەسىك اشۋدان كەيىنگى بۇقارانىڭ تۇرمىسى مەن رۋحاني كۇيىندەگى وزگەرىستەردى كوردىك؛ 3 - ۇرپاق ادامداردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋ، شارۋاشىلىق قۇرۋ، كەدەيلىكتەن ارىلىپ بايۋعا بەتتەۋ تەبىنىنەن ءبىز شەكارا وڭىردەگى شارۋالاردىڭ جالپىلىق ساپاسىنىڭ جوعارىلاعاندىعىن كوردىك؛ 4 - ۇرپاق ادامداردىڭ تاماشا تۇرمىس ورتاسىنان، وقۋ - اعارتۋ ورتاسىنان يگىلىكتەنگەن باقىتتى تۇرمىسىنان ءبىز پارتيا 18 - قۇرىلتايىنان بەرگى حالىققا ءتيىمدى ساياساتتاردىڭ تياناقتانىپ تامىر تارتىپ، ءار ۇلت تۇرعىندارىنا باقىت سەزىمىن الا كەلگەندىگىن كوردىك.

   تۇيىندە تۇرىپ تەكسەرۋ - زەرتتەۋ جۇرگىزۋ گرۋپپامىز ۇزدىكسىز ىشكەرىلەي تىلشىلىك ىستەپ، ”ءتورت قابىلەت“تى كۇشەيتىپ، شىن نيەت، شىنايى سۇيىسپەنشىلىكپەن اۋىل - قىستاقتىڭ وزگەرىسىن سەزىنىپ، ءداۋىردىڭ تىنىسىن اڭعاردى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.