تيانشان تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

تەمپەراتۋرا تومەندەپ، جاۋىندى، بوراندى اۋا رايى سولتۇستىك شينجياڭنىڭ باسىم كوپ جەرلەرىنە اسەر ەتەدى

  ءتىلشى شيە حۇيبيان 5 - ايدىڭ 13 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. اۆتونوميالى رايوندىق اۋا رايى ستانسياسىنان ۇعىسۋعا قاراعاندا، باتىس سيبريادان ويىسقان سۋىق اۋا اعىسىنىڭ اسەرىمەن، 5 - ايدىڭ 13 - كۇنى تۇننەن 16 - كۇنى تۇنگە دەيىن، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ باسىم كوپ جەرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى كورنەكتى تومەندەپ، جاڭبىر جاۋىپ، بوران سوعىپ، ءىشىنارا جەرلەردە سۋىق اعىس نەمەسە قىراۋ ۇسىگى ءجۇرىپ، اۋانىڭ ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن 2 سەلتسي گرادۋسقا تۇسەدى ەكەن.

  اۋا رايى مالىمەتىندە مىنالار كورسەتىلدى: 5 - ايدىڭ 13 - كۇنى تۇننەن 16 - كۇنى تۇنگە دەيىن، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ جەر - جەرىندە سەبەزگى نەمەسە از جاڭبىر جاۋادى. مۇندا ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ شىعىس بولىگىندەگى تاۋلى وڭىرلەردە، بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىندا، تارباعاتاي ايماعىندا، التاي ايماعىنىڭ سولتۇستىك، شىعىس بولىكتەرىندە، شىحىزى قالاسىندا، ءۇرىمجى قالاسىندا، سانجى حۇيزۋ اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ تاۋلى وڭىرلەرىندە، قۇمىل قالاسىنىڭ سولتۇستىگىندەگى تاۋلى وڭىرلەردە ورتاشا نەمەسە قالىڭ جاڭبىر جاۋادى، تاۋلى وڭىرلەردىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە نوسەردىڭ سوڭى قارعا اينالادى، ءىشىنارا جەرلەردە قىسقا ۋاقىت ىشىندە كۇشتى جاۋىن - شاشىن، بۇرشاق، ناجاعايلى نوسەر، بوران سياقتى كۇشتى قاراما - قارسى اعىستىق اۋا رايى جارىققا شىعادى.

  شىحىزى قالاسىندا، ءۇرىمجى قالاسىندا، سانجى وبلىسىنىڭ شىعىس بولىگىندە، قۇمىل قالاسىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندە ەڭ قالىڭ جاڭبىر 5 - ايدىڭ 13 - كۇنى تۇننەن 14 - كۇنى تۇنگە دەيىنگى ارالىقتا جاۋادى، تارباعاتاي ايماعىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندە، التاي ايماعىندا 5 - ايدىڭ 14 - كۇنى تۇننەن 15 - كۇنى تۇنگە دەيىنگى ارالىقتا جاۋادى، ىلە وبلىسىندا 5 - ايدىڭ 16 - كۇنى كۇندىزدەن تۇنگە دەيىنگى ارالىقتا جاۋادى.

  سولتۇستىك شينجياڭنىڭ باسىم كوپ بولىگىندە، قۇمىل قالاسىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندە باتىس سولتۇستىكتەن 6 بال شاماسىندا بوران سوعادى، جەل وتتەرىندە جەل كۇشى 9 − 10 بالعا جەتەدى، ءۇرىمجىنىڭ دابانچىڭ رايونىنان تۇرپان قالاسىنا دەيىنگى 30 شاقىرىمدىق بوراندى وڭىردە، تۇرپان قالاسىنىڭ ءپىشان اۋدانىنان قۇمىل قالاسىنا دەيىنگى 100 شاقىرىمدىق بوراندى وڭىردە جەلدىڭ مەزەتتىك كۇشى 11 − 12 بالعا جەتەدى. سولتۇستىك شينجياڭدا ەڭ قاتتى بوران 5 - ايدىڭ 13 - كۇنى تۇننەن 14 - كۇنى كۇندىزگە دەيىنگى ارالىقتا سوعادى. 5 - ايدىڭ 16 - كۇنىنىڭ الدى - ارتىندا، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ باسىم كوپ بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 8 − 10 سەلتسي گرادۋس تومەندەيدى، مۇندا ىلە وبلىسى، التاي ايماعىنىڭ سولتۇستىك، شىعىس بولىكتەرى، شىحىزى قالاسى، ءۇرىمجى قالاسى، سانجى وبلىسى، قۇمىل قالاسىنىڭ سولتۇستىك بولىگى سياقتى جەرلەردىڭ ءىشىنارا وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 12 سەلتسي گرادۋستىڭ ۇستىندە تومەندەپ، سۋىق اعىس بولادى. كۇن اشىلعان سوڭ، جوعارىداعى جەرلەردە اۋانىڭ ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋراسى نولدەن جوعارى 2 سەلتسي گرادۋستان نولدەن تومەن 2 سەلتسي گرادۋسقا دەيىن تۇسەدى، تۇرلىشە دارەجەدە قىراۋ ۇسىگى جۇرەدى، مۇندا ءۇرىمجى قالاسىندا اۋانىڭ ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋراسى 2 سەلتسي گرادۋس شاماسىنا ءتۇسىپ، جەڭىل قىراۋ ۇسىگى جارىققا شىعادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورابى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • شينجياڭدا ءبيدايدىڭ بىرلىك ءونىمىنىڭ رەكوردى جاڭالاندى
  • ەرەكشە حالىقتىق تۇسەلحانالار شينجياڭ ساياحاتىنىڭ تاماشا تانىسقىسىنا اينالدى
  • دۋان - ۋ مەرەكەسىندەگى دەمالىس كەزىندە شينجياڭ 3 ميلليون 840 مىڭ ادامنان (رەت) استام ساياحاتشى قابىلدادى سايكەس مەزگىلدەگىدەن %43.25 ارتتى