تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ەل ءىشى حابارى

ءداستۇرلى شاي مادەنيەتىنەن سۋسىندادى

7-ايدىڭ 7-كۇنى، ساياحاتشىلار حۋبەي ولكەسى شۋان-ىن اۋدانى ۋانجاي اۋىلى ۋجياتاي قىستاعىنداعى ورگانيكالى شاي باقشاسىن ارالاۋدا.

  شىلدەنىڭ باس شەنىندە، حۋبەي ولكەسى ىن-شى تۋجيا-مياۋزۋ اۆتونوميالى وبلىسى شۋان-ىن اۋدانى ۋجياتاي قىستاعىن ورتالىق ەتكەن ون مىڭ مۋلىق شاي باقشاسىندا ساياحاتشىلاردىڭ اياعى ۇزىلمەدى. ساياحاتشىلار بۇل ارادا كوڭىل كوتەرىپ سەرۋەن قۇرۋمەن قاتار ءداستۇرلى شاي مادەنيەتىنەن سۋسىنداي الادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.