تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

قاناس كورىنىس ءوڭىرى ساياحاتتىڭ ءبىر مەزگىلدىك قاۋىرت كەزەڭىن قارسى الدى

ساياحاتشىلار قاناس كورىنىس وڭىرىندە سەرۋەندەپ - سەيىلدەپ ءجۇر (7 - ايدىڭ 3 - كۇنى تۇسىرىلگەن). سۋرەتتى چىن ياڭ تۇسىرگەن

  تەمپەراتۋرانىڭ ورلەۋىمەن، قاناس كورىنىس ءوڭىرى جازعى ساياحاتتىڭ ءبىر مەزگىلدىك قاۋىرت كەزەڭىنە ءوتتى. بيىلدان بەرى، بۇل كورىنىس ءوڭىرى جيىنى ءبىر ميلليون 200 مىڭ ادام - رەتتەن استام ساياحاتشى قابىلداپ، قابىلداعان ساياحاتشى سانى بىلتىرعى سايكەس مەزگىلدەگىمەن سالىستىرعاندا % 44 ارتتى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.