تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ەل ءىشى حابارى

بۇقارالار ”مەيىر باعىشتاۋ“ ەرەن بازارىنان يگىلىكتەندى

7-ايدىڭ 16-كۇنى، سۋرەتتە داتۇڭ يۇنجوۋ رايونى گۋايۋان قىستاعىنىڭ قىستاق تۇرعىندارىنا تاراتىلعان ”مەيىر باعىشتاۋ ينتەگرال“ كارتچكاسى.

  2018-جىلدىڭ سوڭىنان باستاپ، شانشي داتۇڭ يۇنجوۋ رايونىنا قاراستى قالاشىق، اۋىلدا ”مەيىر باعىشتاۋ ەرەن بازارى“ىنان 30ى قۇرىلعان بولىپ، ساتىلاتىن تاۋارلاردى نەگىزىنەن باعىتتامالى سۇيەمەلدەيتىن ورىندار، قوعامنىڭ ءار سالاسىنداعى مەيىر باعىشتاۋ قايراتكەرلەرى مەن كاسىپورىندار اتاعان. يۇنجوۋ رايونى كەدەي وتباسىلار مەن تۇرمىسىندا قيىنشىلىعى بار بۇقارالار قونىستانۋ ورتاسىندا، كەدەيلىكتەن ارىلتۋ كاسىبىن دامىتۋداعى كوللەكتيۆتىك قيمىلدارعا قاتىناسۋ ارقىلى ”مەيىر باعىشتاۋ ينتەگرالىنا“ يە بولادى ءارى ”مەيىر باعىشتاۋ ەرەن بازارىنان“ قاجەتتى بۇيىمدارىنا ايىرباستايدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.