تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

جىل قۇستارى كەلىپ قوناقتادى

  10-ايدىڭ 30-كۇنى، ساياحاتشىلار حوشۇت اۋدانى جينشاتان كورىنىس رايونىندا شاعالاعا ازىق بەردى. بىرنەشە كۇننەن بەرى، ون مىڭداعان جىل قۇستارى جينشاتان كورىنىس رايونىنا جينالىپ، كوپتەگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.