تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

حان ۋي − شىنايى سۇيىسپەنشىلىك جەتكىزىپ، الەۋمەتتىك اۋماقتى مەيىرگە بولەدى

ءتىلشى جاۋ يۋە

 ”ۇلتتار ىنتىماعىن جۇرەگىمىزدە تامىر تارتتىرىپ، شىنايى سۇيىسپەنشىلىك جەتكىزە وتىرىپ تۇرعىندارعا قىزمەت وتەيتىن بولساق، الەۋمەتتىك اۋماق ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ شۇعىلاسىنا شومادى“. ءدال وسىنداي سەنىمنەن اينىماعان حان ۋي قاراپايىم قىزمەت ورنىندا كەرەمەت ونەگە كورسەتتى.

■ تۇرعىندارعا جۇرەگىنەن جىلۋ سيلادى

 بيىل حان ۋيدىڭ ءۇرىمجى جوعارى جاڭا تەحنيكا كاسىپ سالالارىن اشۋ رايونى (جاڭا قالا رايونى) مۇناي جاڭا قىستاعى اۋماعىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى قىزمەتىنە اۋىستىرىلىپ تاعايىندالعانىنا 2 جىل تولدى. بۇرىن قىزمەتتە بولعان باجياحۋ اۋماعىن باسقارۋ كوميتەتى شينحى الەۋمەتتىك اۋماعىمەن جانە حۇڭياڭ الەۋمەتتىك اۋماعىمەن ارا قاشىقتىعى الىستاعانىمەن، ءبىراق ول وسى 2 الەۋمەتتىك اۋماقتاعى تۇرعىنداردىڭ قامىن جەۋمەن كەلەدى، ولارمەن بولعان بايلانىسى ءۇزىلىپ كورمەدى.

 ”حان ۋي ءبىزدىڭ ءۇيدىڭ ەڭ قيىنشىلىققا ۇشىراعان كەزىندە كومەك قولىن سوزعان، 5 جىلدان بەرى بىزگە كومەكتەسۋدى توقتاتقان ەمەس. قازىر قىزىمنىڭ دەنساۋلىعى نەگىزىنەن قالپىنا كەلدى، وتباسىمىزدىڭ كۇن كورىسى دە بارعان سايىن جاقسارىپ كەلەدى“. 10 - ايدىڭ 18 - كۇنى تەلەفوننىڭ انا باسىندا، شالعايداعى قاراقاش اۋدانىندا تۇرعان نۇرمامەت سايىپ العىستى كوڭىلىن ءبىلدىردى.

 2013 - جىلى حان ۋي شينحى الەۋمەتتىك اۋماعىنا بارىپ الەۋمەتتىك اۋماق پارتيا ياچەيكاسىنىڭ شۋجيى مىندەتىن وتەۋگە ىرىقتىلىقپەن تىزىمدەلدى. ءبىر جولعى جاعداي ۇعىسۋ بارىسىندا، ول جەكەنىڭ ءۇيىن جالعا الىپ وتىرعان نۇرمامەتتىڭ قىزى ناۋقاستانىپ قالعاندىعىن، وتباسىنداعىلاردىڭ ەمدەلۋ قاراجاتىن ۇنەمدەۋ ءۇشىن، تۇرمىستا قينالىپ قالعاندىعىن كورىپ، جانى اشيدى.

 جاعدايدى ۇعىسقاننان كەيىن، حان ۋي جان - جاققا شاپقىلاپ، نۇرمامەتكە كومەكتەسىپ قيىنشىلىعى بار وتباسىن قۇتقارۋ - كومەكتەسۋ قاراجاتىنا ءوتىنىش بەرىپ، الەۋمەتتىك اۋماقتاعىلاردى جىلۋ اتاپ، ەمدەلۋ قاراجاتىن جيناۋعا ۇيىمداستىرادى، سونىمەن بىرگە نۇرمامەتتىڭ ۇلىن الەۋمەتتىك اۋماقتى شارلاۋشىلار اترەتىنىڭ مۇشەلىگىنە قابىلداپ، ونىڭ تۇراقتى كىرىس تابۋىنا جاعداي جاسايدى.

 جايشىلىقتا حان ۋي ۇنەمى نۇرمامەتتىڭ ۇيىنە امانداسا بارىپ، نۇرمامەتتىڭ قىزىنىڭ شىرماعان اۋرۋ ازابىن جەڭۋ سەنىمىن ورناتۋىنا كومەكتەسەدى، بۇل نۇرمامەت وتباسىنداعىلاردىڭ بولاشاق ومىرگە سەنىممەن قاراۋىنا ءۇمىت سيلايدى.

■ جاراسىمدى ورتا قالىپتاستىردى

 حان ۋي ۇلتتار ىنتىماعىن ويداعىداي ىستەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن تەرەڭ ءتۇسىنىپ، الەۋمەتتىك اۋماقتىڭ ەرەكشەلىگىنە بىرلەستىرە وتىرىپ، ول الەۋمەتتىك اۋماقتاعى كادرلار مەن بۇقارانى ءار ۇلت تۇرعىندارى بىرگە تۇراتىن، بىرگە ۇيرەنەتىن، بىرگە قىزمەت ىستەيتىن، بىرگە شاتتاناتىن الەۋمەتتىك اۋماق ورتاسىن قۇرۋعا بەلسەنە باستادى.

 حۇڭياڭ الەۋمەتتىك اۋماعىندا ءىشىنارا ايەلدەردىڭ يدەياسى ءبىرشاما توماعا - تۇيىق بولدى. حان ۋي ولاردى توپ - توبىمەن ءۇرىمجى جوعارى، جاڭا تەحنيكا اشۋ رايونى (جاڭا قالا رايونى) شارۋاشىلىق قۇرۋ قىزمەت وتەۋ ورتالىعىنا بارىپ ەكسكۋرسيالاۋعا ۇيىمداستىردى. ول تاعى قاتىستى تاراۋلاردى تۇرعىنداردى جۇمىسقا ورنالاسۋعا باۋلۋ تۇعىرىن ورناتۋعا سايكەستىرىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋ ورايىن جاراتىپ، ولاردىڭ تۇرمىس كوزقاراسىن جاڭالادى.

 حان ۋي الەۋمەتتىك اۋماق كادرلارىن باستاپ الەۋمەتتىك اۋماقتاعى ويلى - شۇڭقىر جولداردى تەگىستەپ، جەر استى قۇبىر تورابىن كەمەلدەندىرىپ، جول شىراقتارىن ورناتىپ، جەكەلەر سالدىرعان 13 ءۇيدىڭ جىلۋمەن قامداۋ تورابىن تۇتاستىرىپ، جەكەلەر سالعان ۇيلەر اۋماعىنداعى تۇرعىنداردىڭ ءجۇرىس - تۇرىسى قيىن بولۋ، سۋ ىعىستىرۋى قيىن بولۋ جانە جىلۋمەن قامداۋ سياقتى ماسەلەلەرىن شەشىپ، تۇرعىنداردىڭ اناعۇرلىم الاڭسىز، جايلى تۇرمىس كەشىرۋىنە جاعداي جاراتتى.

 حان ۋي تاعى الەۋمەتتىك اۋماقتاعى كادرلار مەن بۇقارانى باستاپ ”ءۇشتى قۇرۋ“دى، ياعني ”تاڭداۋلى ياچەيكا القاسىن قۇرۋ، تاماشا قىزمەت مەحانيزمىن قۇرۋ، تاماشا الەۋمەتتىك اۋماق ورتاسىن قۇرۋ“دى جۇزەگە اسىرىپ، بىرتە - بىرتە الەۋمەتتىك اۋماقتىڭ العا باسۋ، ءار ۇلت تۇرعىندارىنىڭ ىنتىماقتى جاراسىمدىلىق نەگىزىن بەكەمدەدى.

■ ىنتىماقتى، جاراسىمدى ۇلكەن وتباسى

 مەيلى قانداي ىسكە جولىقسا دا، حان ۋي ۇنەمى وزىنە سەنىمدى، ۇمىتكەر بولادى. الەۋمەتتىك اۋماق قىزمەتىندە كىشى - گىرىم جۇمىستار، ۇساق - تۇيەك ىستەر كوپ بولادى، اۋەرەشىلىگى مول، ءبىراق حان ۋي تۇرعىنداردىڭ كوڭىل سىرىن ۇنەمى بايسالدىلىقپەن تىڭداپ، تۇرعىنداردىڭ ماسەلەنى شەشۋىنە ىرىقتىلىقپەن كومەكتەسەدى. الەۋمەتتىك اۋماقتاعى ءاربىر تۇرعىننىڭ قيىنشىلىعى ونىڭ كوڭىل داپتەرىندە جازۋلى تۇرادى، كوپشىلىك قيىنشىلىققا جولىققاندا ونى ىزدەۋگە پەيىل.

 كوپ ءبولىم زەيىن - زەردەسىن الەۋمەتتىك اۋماق قىزمەتىنە ارناعاندىقتان، ۇنەمى ”ءۇيىنىڭ الدىنان 3 رەت وتسە دە باس سۇقپايتىن“ حان ۋي ءوزىن وتباسىنداعىلارعا قارىزدار سياقتى سەزىنەدى. ءبىراق ول الەۋمەتتىك اۋماقتىڭ وتباسىلىق مەيىرگە تولعاندىعىن، ءبىرىن - ءبىرى تانىمايتىن ءار ۇلت تۇرعىندارىنىڭ ءبىر - بىرىنە كومەكتەسىپ، دوستاسىپ، ىنتىماقتى، جاراسىمدى ءبىر وتباسىنىڭ ادامىنا اينالعانىن كورگەن كەزدە، ول ەڭبەگى جانعانىن سەزىنەدى.

 ەڭبەگى باردىڭ ونبەگى بار. تالاي جىلدان بەرى، حان ۋي ىلگەرىندى - كەيىندى اۆتونوميالى رايوندىق ۇلتتار ىنتىماعى، العاباسارلىعىنداعى تاڭداۋلى كوممۋنيستىك پارتيا مۇشەسى، ءۇرىمجى قالالىق 8 - ناۋرىز قىزىلتۋشىسى سياقتى داڭقتى اتاقتارعا يە بولدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردى پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، ءسوزسىز جازباشا رۇقساتقا يە بولۋ كەرەك. مازمۇنداردى رۇقساتسىز جالعاپ تاراتۋعا، كەسىپ رەداكسيالاۋعا، وزگەرتۋگە، قىسقارتىپ قۇراستىرۋعا، باسقا ورىنعا كوشىرۋگە نەمەسە باسقا تاسىلدەرمەن كوبەيتۋگە ءارى تاراتۋعا بولمايدى، قايشى كەلگەندەردىڭ زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىگى زاڭ بويىنشا قۋزاستىرىلادى.

 • ٴپايزاۋات ”ورىگىنىڭ“ حوش ٴيىسى اڭقىدى جەمىس ەگەتىن ديقاندار ءۇزۋ - تەرۋ قاربالاستىعىنا ءتۇستى
 • كۇيتۇن: كىشكەنتاي ساڭىراۋقۇلاق كۇشتى ”قۋات“ بايقاتتى
 • مىرىش جالاتىلعان قۇبىر ماتەريالدارى ٴوتىمدى بولدى
 • جيىن-تەرىن تىكە تاراتىلىمى: كۇشار ەرىكتى قىزمەت وتەۋ اترەتى وتە كەرەمەت
 • جارىق ەلەكتر، ەنەرگيا ساقتاۋ ەلەكتر ستانسياسى ٴۇستىرتتى جارىقتاندىردى