تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

قار - مۇز الەمىندەگى قىراۋلى باق

  جاقىنعى بىرنەشە كۇننەن بەرى، شينجياڭنىڭ قابا اۋدانى اققايىڭ كورىنىس رايونىندا اۋا رايىنىڭ سۋىمەن قىراۋلى كورىنىس قالىپتاستى، قىراۋ قىس كوركىنە وزگەشە كورىك قوسىپ، كوپتەگەن فوتو سۋرەت، حاتكەر اۋەسكەرلەرىن باۋرادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.