تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

وزگەشە ساياحات ساياحاتشىلاردى باۋرادى

1-ايدىڭ 12-كۇنى، ساياحاتشىلار ات شاناعا وتىرۋدا.

  قىس كىرگەننەن بەرى، قابا اۋدانىنداعى اققايىڭ كورىنىس رايونى ءار كۇنى كوپ مولشەردە ساياحاتشىلاردى ات شانا سىندى وزگەشە ساياحات تۇرلەرىن سەزىنۋگە باۋرادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.