تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

ەمدەۋگە قولدانىلاتىن قورعانۋ كيىمى ءوندىرىس جەلىسىنەن ەكەۋى ىسكە قوسىلدى

كورلا بيڭجۇان كيىم تىگۋ شەكتى سەرىكتەستىگىنىڭ تەحنيگى ٴوندىرىس جەلىسىندە جۇمىسشىلاردىڭ ٴوندىرىس جۇرگىزۋىنە جەتەكشىلىك ەتۋدە.

  2 ـ ايدىڭ 14 ـ كۇنى شينجياڭداعى جاڭادان قوسىلعان ەمدەۋگە قولدانىلاتىن قورعانۋ كيىمى ءوندىرىس جەلىسى كورلا ەكونوميكا اشۋ رايونىندا رەسمي ٴوندىرىس باستادى. كۇندىك ٴونىم مولشەرى مىڭ داناعا جەتىپ، بۇكىل شينجياڭداعى «ىندەت»تىڭ ٴبىرىنشى شەبىندەگى ەمدەۋ قىزمەتكەرلەرىن قورعانۋ جابدىقتارىمەن قامدايدى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، 2 ـ ايدىڭ 8 ـ كۇنىنەن 2 ـ ايدىڭ 10 ـ كۇنىنە دەيىن، رايونىمىز نەبارى 3 كۇن ۋاقىت جۇمساپ، ءۇرىمجى قالاسى جوعارى، جاڭا تەحنيكالىق اشۋ رايونىنداعى (جاڭا قالا رايونى) ونەركاسىپ باقشا رايونىندا ەمدەۋگە قولدانىلاتىن قورعانۋ كيىمى ءوندىرىس جەلىسى سالىنعان، قازىرگى كۇندىك ٴوندىرىس قۋاتى 1000 دانا.

  2-ايدىڭ 12-كۇنى، كورلا بيڭجۇان كيىم تىگۋ شەكتى سەرىكتەستىگى قارجى قوسقان ەمدەۋگە قولدانىلاتىن قورعانۋ كيىمى سىناق رەتىندە وندىرىلە باستادى. بۇل شينجياڭداعى جاڭادان قوسىلعان ەكىنشى، وڭتۇستىك شينجياڭداعى جاڭادان قوسىلعان ءبىرىنشى ەمدەۋگە قولدانىلاتىن قورعانۋ كيىمى ٴوندىرىس جەلىسى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.