تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

بۇكىل قالادا جالپى بەتتىك تازالىق ورىستەتىلدى

  3 - ايدىڭ 4 - كۇنى ەرىكتىلەر مەن قورشاعان ورتا تازالىعى جۇمىسشىلارى ءۇرىمجى قالاسى شۇيموگوۋ رايونىنىڭ نانحوۋ وڭتۇستىك جولىندا رەشەتكا سۇرتۋدە. سۋرەتتى شينجياڭ گازەتىنىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى شيە لۇڭ تۇسىرگەن

  سول كۇنى ءۇرىمجى قالاسى بۇكىل قالانىڭ ءارقايسى تاراۋلارى، ءارقايسى ورىندارى مەن قالىڭ قالا تۇرعىندارى قاتىناسقان وتانشىلدىق تازالىق قيمىلىن باستادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.