تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ءار تۇردەگى بازارلارى تيجاراتىن ارت-ارتىنان قالپىنا كەلتىردى

3 ـ ايدىڭ 13 ـ كۇنى, دىحۇي ورتالىعىنىڭ A بيناسىنداعى باۋبەي الاڭىنا قالا تۇرعىندارى ارت ـ ارتىنان كەلىپ زات ساتىپ الۋدا.

  «قاريدارلاردى قارسى الۋ ٴۇشىن، ٴبىزدىڭ دۇكەنىمىز زارارسىزداندىرۋ سۇيىقتىعى، قول جۋۋ سۇيىقتىعى، دەنە تەمپەراتۋراسىن ولشەۋ مىلتىعى سياقتى ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ زاتتارىن دايىنداپ قويدى، ٴار كۇنى دۇكەننىڭ ٴىشى ـ سىرتىن 4 رەت جالپى بەتتىك زارارسىزداندىرىپ، قاريدارلاردىڭ الاڭسىز زات ساتىپ الۋىنا مۇمكىندىك جاسادى»،ـ دەدى 3-ايدىڭ 13-كۇنى ٴۇرىمجى قالاسى چيتاي جولى دحۇي ورتالىعى A بيناسى باۋبيە الاڭىنداعى دەنە تاربيە بۇيىمدارى دۇكەنىنىڭ باستىعى ۋاڭ گۋاڭحۇي قاريدارلارعا سالەمدەسە ءجۇرىپ تەبىرەنە.

  ٴۇرىمجى قالاسىنىڭ ديۋاڭ حالىقارالىق ساۋدا سارايى، شينجياڭ حالىقارالىق ساۋدا سارايى، شينجياڭ ليڭچيڭ كوكونىس، جەمىس ـ جيدەك تولايىم بازارى، جيۋديڭ اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرىن تولايىم ساتۋ بازارى، جاڭا كونە حۋاليڭ بازارى سياقتىلار جالپى بەتتىك قالپىنا كەلگەننەن كەيىن، ۇرىمجىدەگى باسقا ٴىرى بازارلار دا ىركەس ـ تىركەس تيجاراتتارىن قالپىنا كەلتىرىپ، ورتالىق قالا تۇرعىندارىن زاتتىق تۇرمىس جاعىنان قامتاماسىزداندىردى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.