تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   بيڭتۋان

ۇركەردىڭ جەرگە تۇسۋىمەن ەگىس جۇمىىسى قاۋىرت باستالدى

4 - ايدىڭ 19 - كۇنى بيڭتۋان 10 - شى 184 - تۋانىنداعى بۇرىش ەگىمشىلىگىمەن اينالىساتىن شارۋالار اتىز باسىندا بۇرىش مايساسىن ەگۋدە.سۋرەتتى چىن ياڭ تۇسىرگەن

  ۇركەردىڭ جەرگە ءتۇسۋى مەزگىلىندە جەرگىلىكتى بۇرىش ەگىمشىلىگىمەن اينالىساتىن شارۋالار ەگىس مەزگىلىن مىقتى يگەرىپ، بۇرىش مايساسىن ەگىپ، اتىز باسىندا قاربالاستىققا ءتۇستى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.