تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

كورىنىس وڭىرىندە ساياحاتشىلار كوبەيدى

   5 - ايدىڭ 9 - كۇنى ساياحاتشىلار كۇشار ۇلكەن نان بازارى كورىنىس اۋماعىندا سەيىلدەۋدە. 5 - ايدان بەرى كۇشار قالاسى دەمالىس كۇندەرىندە كورىنىس وڭىرلەرى، كورىنىس تۇيىندەرى اقىسىز بولۋ، تۇتىنۋ باعاسىن تومەندەتۋ سياقتى ءبىرسىپىرا تيىمدىلىك جاساۋ قيمىلدارىن ورىستەتىپ، ساياحاتشىلاردى باۋرادى. سۋرەتتى ۋاڭ حۇڭلي تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.