تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل تىنىسى

تاڭبالى ساحاراسىنداعى گۇلدەردىڭ حوش ءيىسى مۇرىندى جارادى

5 - ايدىڭ سوڭىندا اپپاراتقا تۇسىرىلگەن نىلقى اۋدانى تاڭبالى ساحاراسىنىڭ گۇلمەن كومكەرىلگەن كورىنىسى

  (حابارىن جازىپ سۋرەتىن تۇسىرگەن ەرىكتى ءتىلشى چىن حۋالين) شينجياڭ ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ شىعىس بولەگىندەگى نىلقى اۋدانىنا قاراستى تاڭبالى ساحاراسىنىڭ ”ءجۇز شاقىرىمدىق تابيعي اشەكەيلى كاريدور“ دەگەن داڭقى بار. جازعاسالىم بىردە مۇنارلى جاڭبىر، بىردە تەڭگەدەي بۇلت جوق اشىق اسپان ادامدى تاڭعاجايىپ سەزىمگە بولەيدى. بايتاعىندا جامىراعان گۇلدەرىنەن جۇپار ءيىسى اڭقىعان وسى كەڭ ساحارادا كەتە بارساڭىز، سارايىڭىز اشىلىپ، ارمانداعى جەر ۇيىقتا جۇرگەندەي بولاسىز، جۇرە بەرگىڭىز كەلەدى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.