تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

كورىكتى شينجياڭ بەينە كوركەم سۋرەتتەن اۋمايدى

 بۇل ارا ادامدى وزىنە باۋرايتىن شينجياڭ

 بۇل ارادا قارلى تاۋ، ساحارا بار بۇل ارادا كول بار

 كوركەم، كەڭ بايتاق، سان الۋان كورىنىس توعىسقان بۇل الاپ بەينە كوركەم سۋرەت ىسپەتتى

 شينجياڭ اسا كوركەم ونىڭ كورىكتىلىگى جازعى قاناس كورىنىس وڭىرىندە بايقالادى، بۇل ارانىڭ تابيعاتى كوزدىڭ جاۋىن الىپ، ادامدى وزىنە ەرىكسىز باۋرايدى

 كەلۋ قاينارى: شينحۋا تورى

 بۇل ارانىڭ اسپانىندا بۇلت سەلدىر، كۇن جايناپ اشىلعان، اينالاسىن تاۋلار قورشاپ، ساحاراسى سامسىعان ورمانمەن قىمتالعان

 كەلۋ قاينارى: شينحۋا تورى

 گۈل-بايشەشەك ماساتىداي قۇلپىرىپ، كول سۋى بەينە ايناداي تۇنىق، كوك بۇيرا تولقىن شىمىرلاپ، شاعىن اعاش ٴۇي تىنىشتىققا شومىپ، سانسىز كوركەم كورىنىستەر ٴبىرىن-ٴبىرى ايشىقتاپ، اسا كوركەم دە عاجايىپ كورىنىستى قالىپتاستىرعان

 كەلۋ قاينارى: شينحۋا تورابى

 شينجياڭ اسا كوركەم ونىڭ كوركەمدىگى بايىنبۇلاق ساحاراسىندا بايقالادى

 يرەلەڭدەي اققان وزەن سۋى كەشكى شاپاقپەن قوسىلىپ كوزدىڭ جاۋىن الادى

 سۋرەتتى ەرىكتى ٴتىلشى حوۋ جىمىن تۇسىرگەن

 شىلىڭگىر شىلدە كىرىسىمەن بايىنبۇلاق ساحاراسى ەڭ تاماشا ساياحات مەزگىلىن قارسى الدى

 سۋرەتتى ەرىكتى ٴتىلشى حوۋ جىمىن تۇسىرگەن

 جاسىل جەلەك جامىلعان كوز جەتكىسىز سايىن ساحارا، يرەلەڭدەگەن وزەن، باتىپ بارا جاتقان كۇننىڭ سوڭعى شاپاعىنىڭ نۇرلاندىرۋىندا، ”كەشكى شاپاقپەن قوسا شاعالالار تەگىس ۇشىپ، وزەن يرەڭى اسپانمەن بىردەي رەڭ قالىپتاستىرعان “ كوركەم كورىنىس بايقالىپ، قىرۋار ساياحاتشىلاردى باۋرادى

 شينجياڭ اسا كوركەم

 ونىڭ كوركەمدىگى باركول اۋدانى گاۋجياحۋ سازىندا بايقالادى

 بۇل ارانىڭ سۋى مول، ٴشوبى شۇيگىن، اۋاسى تازا

 سۋرەتتى ەرىكتى ٴتىلشى داۋۇت راشات تۇسىرگەن

 بۇل اراداعى وزگەشە اتىزداعى كول، تيانشان تاۋى مەن ساز قيىردان ۇندەسكەن كوركەم كورىنىس جەر ـ جەردەگى ساياحاتشىلاردى سەرۋەندەپ، ساياحاتتاۋعا باۋرادى

 سۋرەتتى ەرىكتى ٴتىلشى داۋۇت راشات تۇسىرگەن

 شينجياڭ اسا كوركەم

 ونىڭ كوركەمدىگى باعراش كولىندە بايقالادى

 بۇل ارادا كول اشىلىپ، بالىق اۋلاپ، ادامدار شاتتىققا شومدى

 سۋرەتتى ەرىكتى ٴتىلشى چو حۋرە تۇسىرگەن

 7-ايدىڭ 1 – كۇنى زور كولەمدى بالىق اۋلاۋ قيمىلى باعراش كولىنىڭ ٴارقايسى بالىق اۋلاۋ ورىندارىندا ٴبىر ۋاقىتتا باستالدى

 ەرىكتى ٴتىلشى چو حۋرە فوتوسى

 بۇل 120 كۇن بالىق اۋلاۋ توقتاتىلعان باعراش كولىندە كولدى اشىپ، بالىق اۋلاۋ مەزگىلىنىڭ رەسمي كىرگەندىگىن اڭعارتادى

 الىپ اۋمەن بالىق اۋلاۋ ناق مايدانىندا بالىقتار تۋلاپ، ادامدار شاتتانعان كورىنىس بايقالدى

 ەرىكتى ٴتىلشى چو حۋرە فوتوسى

 شينجياڭنىڭ اسا كوركەم

 ونىڭ كوركەمدىگى قابا اۋدانى تاۋ فەرماسىندا بايقالادى

 بۇل ارا ادامدار ارمانداعان قيال ساحاراسى

 سۋرەتتى ەرىكتى ٴتىلشى باقىتبەك اشىمقان تۇسىرگەن

 شىلىڭگىر شىلدە كەزىندە بۇل اراداعى كەڭ بايتاق جازيرادان، جاپ - جاسىل قاراعاي ورمانىنان شوپتەردىڭ جۇپار ٴيىسى اۋىق - اۋىق اڭقيدى، تاعى اناۋ ورمان اراسىنداعى سىلدىراپ اققان بۇلاقتىڭ داۋىسى قۇلاعىڭا كەلەدى

 سۋرەتتى ەرىكتى ٴتىلشى باقىتبەك اشىمقان تۇسىرگەن

 قولىڭدى سوزساڭ تيەتىن ٴداۋ بۇلتتار مەن ساحارادا ورگەن ٴۇيىر-ٴۇيىر جىلقى، تابىن-تابىن سيىر، قورا-قورا قوي، شەتسىز - شەكسىز ساحارانى ونان ارى تازا، تىنىش، بەينە جانعا جايلى اۋاشا الاپتاي كورسەتىپ، ادامداردىڭ ارمانداعان قيال الەمىنە اينالدى

 سۋرەتتى ەرىكتى ٴتىلشى باقىتبەك اشىمقان تۇسىرگەن

 شينجياڭدا مۇنداي كورىنىسى كوزدىڭ كوز تارتاتىن وڭىرلەر تولىپ جاتىر

 …

 شينجياڭ وسىنشا كوركەم قالايشا كەلىپ تاماشالاۋعا بولماسىن!

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.