تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ

ٴۇرىمجى قالاسى سايباق رايونى: ءارقايسى اس - سۋ ورىندارىنا ”اس اسىرماۋ ارەكەتى“ ۇگىتتەلدى

  تيانشان تورىنىڭ حابارى (سۋرەتىن ءتۇسىرىپ حابارىن جازعان ءتىلشى چين پىڭ). ٴۇرىمجى قالالىق بازار باقىلاپ ـ باسقارۋ مەكەمەسىنىڭ سايباق رايونى 1 - تامىز شاعىن رايونىنا قاراستى قۇمىل باتىس جولى الەۋمەتتىك اۋماعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى الەۋمەتتىك اۋماق قىزمەتكەرلەرىمەن بىرگە قاراستى رايوندارداعى اس - سۋ كاسپورىندارىنا ”ۇنەمشىلدىكتى قاتاڭ اتقارۋ، ىسىراپشىلدىققا قارسى تۇرۋ“ ۇگىت قيمىلىن ورىستەتتى.

  9 - ايدىڭ 8 - كۇنى، ٴۇرىمجى قالاسى سايباق رايونىنىڭ 1 - تامىز شاعىن رايونى قۇمىل باتىس جولى الەۋمەتتىك اۋماعىنىڭ قىزمەتكەرى اديلا الىم (وڭ) مەن ٴۇرىمجى قالالىق بازار باقىلاۋ ـ باسقارۋ مەكەمەسىنىڭ قۇمىل باتىس جولى الەۋمەتتىك اۋماعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەسى ۋاڭ شىنجيە (سولدا) قاراستى اۋماقتاعى ءبىر اس ـ سۋ دۇكەنىنە ”اس اسىرماۋ ارەكەتىنە“ قاتىستى رەڭدى ۇگىت سۋرەتىن جاپسىردى.

  سول كۇنى ولار قاراستى اۋماقتاعى اس - سۋ كاسىپورىندارىنا كەلىپ، ”مادەنيەتتى تاماقتانۋ، اس اسىرماۋ ارەكەتى“ سياقتى ۇگىت جازۋلارى باسىلعان قۇلاقتاندىرۋ، ۇستەل جاپسىرمالارىن تاراتتى، سونىمەن بىرگە، تاماقتانعان قالا تۇرعىندارىنا مادەنيەتتى تاماقتانۋ جانە اس اسىرماۋ ارەكەتىنىڭ ءمان - ماعىناسىن ٴتۇسىندىردى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.