تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ

ءۇيىنىڭ ماڭىندا جۇمىستانۋ شارۋالاردىڭ كىرىسىن ارتتىردى

  تيانشان تورىنىڭ حابارى (سۋرەتىن ءتۇسىرىپ، حابارىن جازعان ەرىكتى ٴتىلشى لي يىن) شينجياڭ اقسۋ ايماعى ونسۋ اۋدانى شاعىراق اۋىلى شاعىراق قىستاعىنداعى كاسىپورىنعا كەلىپ جۇمىس ىستەگەن قىستاق تۇرعىندارى جاڭعاق كاسىپ باقشاسى رايونىندا كوك جاڭعاقتى تيەپ - تۇسىرۋدە. قىستاق تۇرعىندارىنىڭ كىرىسىن ارتتىرۋ ٴۇشىن، ونسۋ اۋداندىق مادەنيەت، دەنەتاربيە،راديو - تەلەۆيزيا جانە ساياحات مەكەمەسىنىڭ شاعىراق قىستاعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتى ىرىقتىلىقپەن بايلانىس جاساپ، قىستاقتاعى ارتىق ەڭبەككۇشتەردى كاسىپورىندارعا بارىپ جۇمىس ىستەۋگە ۇيىمداستىرىپ، ولاردىڭ كىرىستەرىن ارتتىردى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.