تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   سپورت الەمى

”كەڭىستىكتەگى ماي بوياۋلى سۋرەت“ نارات پانلۇڭگۋ جولىندا سپورتتىڭ قىزىعىنا باتتى

  تيانشان تورى حابارى (حابارىن جازىپ سۋرەتىن تۇسىرگەن ەرىكتى تىلشىلەر گۇڭياچۇن، ۋ يەن، چين جە، ۋ چۋانشىڭ) 9 - ايدىڭ 20 - كۇنى تۇستەن بۇرىن، شينجياڭ ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسى كۇنەس اۋدانى نارات كورىنىس رايونى پانلۇڭگۋ جولىندا مارافون جارىسىن وتكىزدى، جارىم ارالىقتى جانە 1/4 ارالىقتى مارافون جارىسىنا قاتىناسقان 300گە جۋىق شاباندوز قاتپار - قاتپار تاۋلار اراسىنداعى پانلۇڭگۋ كوشەسىندە جۇگىردى. بەينە ءبىر ”كەڭىستىكتەگى ماي بوتاۋلى سۋرەتتىڭ“ ىشىندە ارالاپ جۇرگەندەي.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، نارات كورىنىس ءوڭىرى 9 ـ ايدىڭ 2 ـ كۇنى قالپىنا كەلىپ اشىلعاننان كەيىن، ساياحات بازارى جەدەل جاندانا ءتۇستى، مەجەمەن ”وكتابر“ ۇزاق دەمالىسى كەزىندە كورىنىس ءوڭىرى ساياحاتتىڭ قاۋىرت كەزىن قارسى الادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.