تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل تىنىسى

التىن كۇزدەگى شوپان جىرى

  10 ـ ايدىڭ 8 ـ كۇنى تۇسىرىلگەن شينجياڭنىڭ قاشقار ايماعى قاعىلىق اۋدانىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تاۋلى وڭىردە جايىلىپ جۇرگەن قوداستار.

  التىن كۇز، شينجياڭ قاعىلىق اۋدانىنىڭ تاۋلى وڭىرىندە اسقار تاۋلار مەن قۇزار شىڭدار اراسىندا جايىلعان قورالى قوي، تابىندى سيىرلار الىستاعى قارلى تاۋلارمەن جاراسىم تاۋىپ، كوركەم كورىنىس تۇلعالادى، التىن كۇزدەگى شوپان ءانىنىڭ كوركەم كارتيناسى كۇنلۇن تاۋىندا سالىندى. سۋرەتتى شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ٴتىلشىسى حۋ حۋحۋ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.