تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   سپورت الەمى

ۇنەمى دەنە شىنىقتىراتىندار 8 ميلليونعا جەتتى

  شينجياڭ گازەتىنىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى جين بو 11 - ايدىڭ 9 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. بيىلعى ىندەت كوپتەگەن ادامداردا دەنە شىنىقتىرۋ جونىندە جاڭا تۇسىنىك قالىپتاستىردى ءارى ءتىپتى دە كوپ ادام جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلدارىنا ىرىقتىلىقپەن قاتىناساتىن بولدى. قازىر جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ تۇرمىستىق جاڭا سالتقا اينالىپ، رايونىمىزدا ۇنەمى دەنە شىنىقتىراتىندار 8 ميلليونعا جەتتى.

  دوڭگەلەك داۋلەتتىلىككە جەتۋ ءۇشىن، ەڭ اۋەلى، ساۋ دەنەلى بولۋ كەرەك. ”13 - بەسجىلدىق“ مەزگىلىندە، رايونىمىزدىڭ جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ ورىندارىنىڭ قۇرىلعى قۇرىلىسىنىڭ جەدەلدەتىلۋىنە وراي، شاعىن كولەمدى الۋان ءتۇرلى، باي مازمۇندى، بۇقارا قۋانا قابىلدايتىن جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلدارى تيانشان الابىندا قاۋىرت قانات جايدى. تايجيچۋان، الاڭ ءبيى، راديو گيمناستيكاسى، قارتتاردان تارتىپ بالاعا دەيىن اركىم وزىنە ۇيلەسەتىن دەنە شىنىقتىرۋ ارەكەتىن تاڭدادى. مارافون جارىسىنىڭ قاۋىرت ارتۋى ”قۇبىلىسقا“ اينالىپ، جۇرتتىڭ ءبارى دوستار شەڭبەرىندە دەنە شىنىقتىرعانىن كورسەتىپ، جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ بىرتىندەپ جالپى حالىقتىق جاڭا سالتتىڭ ەڭ جالىندى كۋاسىنا اينالدى.

  اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسى قامداعان ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، 2017 - جىلى رايونىمىز ورىستەتكەن ءتۇرلى جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلدارى 130 مىڭ مايدان - رەتتەن اسىپ، قاتىناسقان ادام سانى 9 ميلليون ادام - رەتكە جەتكەن؛ 2018 - جىلى 165 مىڭ مايدان - رەت ورىستەتىلىپ، قاتىناسقان ادام سانى 15 ميلليون 20 مىڭ ادام - رەتكە جەتكەن؛ 2019 - جىلى 180 مىڭ مايدان - رەت ورىستەتىلىپ، قاتىناسقان ادام سانى 18 ميلليون 500 مىڭ ادام - رەتكە جەتكەن. بيىل الدىڭعى جارتى جىلعا دەيىن، رايونىمىزدا اپتاسىنا ءبىر رەتتەن ارتىق دەنە شىنىعۋىنا قاتىناساتىنداردىڭ سانى 8 ميلليون 500 مىڭعا جەتىپ، ۇنەمى دەنە شىنىعۋىنا قاتىناساتىنداردىڭ سانى 8 ميلليونعا جەتكەن.

  دەنە شىنىقتىراتىن ورىندار بار بولىپ، بۇقارانىڭ قىزعىندىلىعى دا ارتتى، عىلمي جاتتىعۋ ماڭىزدىنىڭ ماڭىزدىسىنا اينالدى. ”13 - بەسجىلدىق“ مەزگىلىندە، رايونىمىز قوعامدىق دەنە تاربيە جەتەكشىلەرى قوسىنى قۇرىلىسىن ۇزدىكسىز كۇشەيتتى. اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسى بۇقارالىق دەنە تاربيە باسقارماسىنىڭ باستىعى جاي حۇڭفي تىلشىگە بىلاي دەدى: قازىرگە دەيىن رايونىمىز مەملەكەت دارەجەلى، 1 - دارەجەلى، 2 - دارەجەلى، 3 - دارەجەلىلەردى قامتىعان ءار دارەجەدەگى، ءار ءتۇرلى قوعامدىق دەنە تاربيە جەتەكشىلەرىنەن جيىنى 51 مىڭنان استام ادامدى باۋلىدى. ولار كولەمدى ۋنيۆەرسال دەنە تاربيە سارايلارىندا، ورىندارىندا كاسىپتىك دەنە شىنىقتىرۋعا جەتەكشىلىك ەتۋمەن بىرگە، اۋىل - قىستاقتاردا، الەۋمەتتىك اۋماقتاردا تەبىندەپ، ءار ۇلت بۇقاراسىنا عىلمي دەنە شىنىقتىرۋعا جەتەكشىلىك ەتۋ، كاسىپتىك دەنە تاربيە ونەرىن ۇيرەتۋ جاقتارىنان قىزمەت كورسەتۋدە.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.