تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

ءۇرىمجىنىڭ ماڭىنداعى قار شاڭعى الاڭدارى جاڭا قارلى ماۋسىمعا تولىق دايىندالدى

  11 - ايدىڭ 11 - كۇنى تۇسىرىلگەن شينجياڭ ءۇرىمجى قالاسى وڭتۇستىك قالا ماڭى تاۋلى رايونىنداعى قار شاڭعى الاڭى، شاڭعى جولىندا قار بۇرىككىش زەڭبىرەكپەن قار جاۋدىرۋدا.

  11 - اي كىرگەندە، ءۇرىمجى قالاسى وڭتۇستىك قالا ماڭىنىڭ تاۋلى وڭىرلەرىندە قار ءبىرشاما از جاۋعاندىقتان، ءارقايسى قار شاڭعى الاڭدارى جاساندى جولمەن قار جاۋدىردى. بۇل قالادا جاقىندا قار جاۋىپ، تەمپەراتۋرا تومەندەيدى، ىلە - شالا ءارقايسى قار شاڭعى الاڭدارى ىركەس - تىركەس تيجارات باستاپ، قوناق قابىلداپ، جاڭا قارلى ماۋسىمدى قارسى الادى. سۋرەتتى جۇڭگو اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ليۋ شين تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.