تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

ساحارا ءسانى

سيىرلار ورىستە.

  تاياۋدا جاۋعان قاردا شينجياڭ تارباعاتاي ايماعى قوبىقسارى موڭعۇل اۆتونوميالى اۋدانىنىڭ ساۋىر تاۋى اق مامىق كورپە جامىلدى. التىن تۇسپەن ارلەنگەن كەڭ ساحارداعى  ٴدورۇن ءوردۇنسۇمىن بايىرعى قالاسى تىنشتىققا شومىپ، الىستاعى تاۋلار كوگىلدىر تارتسا، اق بۇلتتارى باياۋ كوشىپ، سوقپاق جول ۇزىننان ۇزاققا سوزىلىپ جاتىر، بۇل ارا ساياحاتشىلارعا التىن سارى ٴتۇس پەن كوك ءتۇستىڭ ايباتىن سەزىندىرىپ تۇرعانداي.

ساحارانىڭ 100 جىلدىق بوران - شاشىنىنىڭ جازباسى — بايىرعى قالا قامالى.

ۇزىننان ۇزاققا سوزىلعان سوقپاق جول.

تىنشتىققا شومعان ٴدورۇن ءوردۇنسۇمىن بايىرعى قالاسى.

العاشقى قارداعى ساۋىر تاۋى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.