تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل تىنىسى

شۇيموگوۋ وزەنى جابايى ۇيرەكتەردىڭ قىسقى مەكەنىنە اينالدى

11 ـ ايدىڭ 30 ـ كۇنى ٴۇرىمجى قالاسى شۇيموگوۋ باقشاسىنداعى ٴبىر جابايى ۇيرەك كەنەت ۇشا جونەلدى. قازىر 200دەن استام جابايى ۇيرەك وسى ارادا قىستاۋدا.

  تيانشان تورىنىڭ حابارى. (حابارىن جازىپ سۋرەتىن تۇسىرگەن تىلشىلەر ۋاڭ چيميڭ، جاڭ شينجۇن) 11 - ايدىڭ 30 - كۇنى تۇستەن بۇرىن، قالىڭ جاۋعان قاردان كەيىنگى ٴۇرىمجى قالاسى شۇيموگوۋ باقشاسىنداعى اعاش بۇتاقتارى اق كۇمىس القا تاعىندى، وزەن جاعاسى مامىق كورپە جامىلدى. شۇيموگوۋ وزەنىندە سۋ بۋى بۇرقىراپ، سۋ وسىمدىكتەرى بىتىك وسكەن. تاياز سۋدا بالىقتار ارلى - بەرلى شورشىپ، جابايى ۇيرەكتەر ءجۇزىپ جاتتى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.