تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ

جىلىجاي كوكونىسى شارۋالاردىڭ كىرىسىن ارتتىردى

11 - ايدىڭ 19 - كۇنى ونسۋ اۋدانى ءىشلامچى اۋىلى سيەك قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى قىزاناق جيناۋدا.

  جاقىنعى جىلدارى، بۇل قىستاق ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ بويىنشا قىستاقتا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ جەتەكشىلىگى مەن قولداۋىندا، قۇرىلعىلى اۋىل شارۋاشىلىعىن بار كۇشپەن دامىتتى، تۇتاس قىستاق كولەمىندە 200 مۋلىق جىلىجاي سالىپ، قىستاق تۇرعىندارىنىڭ ءۇي ماڭىنان كاسىپتەنىپ، كىرىسىن ارتتىرۋىنا باستاماشىلدىق ەتتى. سۋرەتتى ازەزجان سامساق تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.