تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

بالالار وقۋدان تاراعاندا مەن ”كوز قۇلاق بولا تۇرايىن“

  ٴۇرىمجى قالاسىنداعى مىنا الەۋمەتتىك اۋماقتاعى بالالارعا قىزمەت وتەۋ پۋنكتى القاۋعا بولەندى

  تيانشان تورى حابارى (ماقالاسىن جازىپ، سۋرەتىن تۇسىرگەن ٴتىلشى چين پىڭ) ”وقۋدان تاراعان سوڭ الەۋمەتتىك اۋماققا كەلىپ، تاپسىرما جازامىن، الەۋمەتتىك اۋماقتاعى اعاي، اپايلار ماعان ساباق ٴٴتۇسىندىرىپ بەرەدى، تاپسىرما ورىنداپ بولعان سوڭ وسى ارادا كىتاپ وقيمىن“. 12 – ايدىڭ 14 – كۇنى، ٴۇرىمجى قالاسى يۋەچىڭحۋايۋان تۇرعىندار شاعىن اۋماعىندا تۇراتىن ءپايزۇللا مامەتجان وقۋدان تاراسىمەن – اق چيفاڭ شاعىن رايونى كورىنىس الەۋمەتتىك اۋماعىنا كەلىپ، وسى اراداعى ”كۇنباعىس“ بالالارعا قىزمەت وتەۋ پۋنكتىندە تاپسىرما جازىپ، كىتاپ وقىپ، اكە – شەشەسىنىڭ قىزمەتتەن تۇسكەن سوڭ كەلىپ ٴوزىن اكەتۋىن كۇتتى.

  12 – ايدىڭ 14 – كۇنى قىزمەت وتەۋ پۋنكتىندە تاپسىرماسىن جازىپ بولعاننان كەيىن، ءپايزۇللا مامەتجان الەۋمەتتىك اۋماق قىزمەتكەرىمەن (سولدا) بىرگە ساباقتان سىرتقى كىتاپ وقۋدا.

  وسى الەۋمەتتىك اۋماقتىڭ شۋجيى ليۋ سايشيانىڭ تانىستىرۋىنا قاراعاندا، باستاۋىش مەكتەپ وقۋشىلارى وقۋدان ٴبىرشاما ەرتە تارايتىندىقتان، كوپتەگەن بالالار وقۋدان تاراعان سوڭ ۇيدە قاراۋسىز قالادى، الەۋمەتتىك اۋماق قاراستىلىعىنداعى تۇرعىنداردىڭ الاڭسىز قىزمەت ىستەۋى ٴۇشىن، كورىنىس الەۋمەتتىك اۋماعى 2020 – جىلى 5 – ايدا ”كۇنباعىس“ بالالارعا قىزمەت وتەۋ پۋنكتىن اشقان. الەۋمەتتىك اۋماققا قاراستى تۇرعىندار ”تۇرعىندار توبى“ ارقىلى الەۋمەتتىك اۋماق قىزمەتكەرلەرىمەن اقىلداسىپ، وقۋدان تاراعان بالالارىنىڭ الەۋمەتتىك اۋماقتاعى بالالارعا قىزمەت وتەۋ پۋنكتىنە كەلىپ تاپسىرما جازۋىن، الەۋمەتتىك اۋماقتا قىزمەت ىستەيتىن داشۋە وقۋشىسى ەرىكتىلەرىنىڭ ۋاقىت شىعارىپ بالالارعا ساباق ٴتۇسىندىرۋىن، اتا – انالار قىزمەتتەن تۇسكەننەن كەيىن كەلىپ، بالالارىن ۇيىنە الىپ كەتۋىن قۇپتاعان.

  ”الەۋمەتتىك اۋماقتاعى داشۋە وقۋشىسى ەرىكتىلەرى ٴار سەنبى، جەكسەنبى كۇندەرى بوس ۋاقىتتارىنان پايدالانىپ، بالالارعا قاعازدان سۋرەت قيۋ، مۋزيكا اسپاپتارىن شالۋ، سۋرەت سىزۋ سياقتىلاردى ۇيرەتەدى. بالالار دا بۇل اراعا كەلۋدى ۇناتادى، اتا – انالار بالالارىنىڭ وقۋدان تاراعان سوڭ الەۋمەتتىك اۋماقتا تاپسىرما جازعانىن ٴبىلىپ، ٴبىرشاما الاڭسىز بولدى“، - دەدى ليۋ سايشيا.

  12 – ايدىڭ 14 – كۇنى الەۋمەتتىك اۋماق شۋجيى ليۋ سايشيا بالالارعا عاجايىپ باراباندى شالۋدى ۇيرەتۋدە.

  ”ۇلىم ٴپايزۇللا مامەتجان اپتا سوڭىندا الەۋمەتتىك اۋماققا بارىپ كىتاپ وقۋدى ۇناتادى، ادەتتە وقۋدان تاراعاننان كەيىن دە الەۋمەتتىك اۋماققا بارىپ تاپسىرما جازادى، تۇسىنبەگەندەرىن الەۋمەتتىك اۋماقتاعى داشۋە وقۋشىسى ەرىكتىلەرىنەن سۇرايتىندىقتان، ول اراعا بارۋدى توتەنشە ۇناتادى. بالاما الەۋمەتتىك اۋماقتا قارايتىن ادام بار بولعاندىقتان، اتا – انا بولعان ٴبىز دە الاڭسىز بولدىق“، - دەدى ٴۇرىمجى قالاسى يۋەچىڭحۋايۋان تۇرعىندار شاعىن اۋماعى 2 – عيماراتىندا تۇراتىن تۇرعىن نۇسىرەت ومەر.

  قاراستى وڭىردەگى اتا – انالارعا ”بالالارعا باس كوز بولۋ “ قىزمەت وتەۋىن ازىرلەۋدەن سىرت، ”كۇنباعىس“ بالالارعا قىزمەت وتەۋ پۋنكتى بيىل تاعى دا الەۋمەتتىك اۋماق قاراستىلىعىنداعى بالالارعا كوپ ٴتۇرلى الەۋمەتتىك يگىلىك قيمىلىن ۇيىمداستىردى. مىسالى، ٴۇرىمجى قالاسى شۇيموگۋ باقشاسىندا باتپىراۋىق جاساۋ جارىسى، مەيىر باعىشتاۋ ٴۇشىن ساتۋ، مادەنيەتتى باستاۋشى كىشكەنتاي ەرىكتىسى جانە وزەندى قورعايتىن كىشكەنتاي قورعاۋشى سياقتىلاردى ۇيىمداستىرىپ، بالالاردىڭ قول جۇمساۋ، مي جۇمساۋ قابىلەتىن جوعارىلاتۋمەن بىرگە، بالالاردىڭ قارىم – قاتىناس جاساۋ، بەينەلەۋ قابىلەتىن دە شىڭدادى. ”مەيىر باعىشتاۋ الەۋمەتتىك يگىلىك قيمىلى ارقىلى بالالار ٴاربىر ادامنىڭ قامقورلىق جاساۋ جانە ايالاۋىن، مەيىر باعىشتاۋدى جالعاستىرۋعا بولاتىنىن ٴتۇسىنىپ جەتتى. بۇدان كەيىن ٴبىز بالالارعا ۇيلەسەتىن ٴتىپتى دە كوپ الەۋمەتتىك يگىلىك قيمىلدارىن دا وزدىرىپ، باسقالارعا قامقورلىق جاساۋ جانە ايالاۋ تۇقىمىن بالالاردىڭ جۇرەگىنە ەگەمىز“، - دەدى ليۋ سايشيا.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.