تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

مەجەمەن 1 - ايدىڭ 23 - كۇنى ءۇرىمجى قالاسىندا قار جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى كورنەكتى تومەندەيدى

  ورتا ازيا تومەن قىسىمدى جىلعالىق اۋا اعىسى اسەرىنەن، مەجەمەن 1 - ايدىڭ 23 - كۇنى تاڭ سارىدەن كەشكە دەيىن ءۇرىمجىنىڭ باسىم كوپ بولەگىندە قار جاۋىپ، ءارقايسى رايونداردا تەمپەراتۋرا كورنەكتى تومەندەيدى. 25 -، 26 - كۇندەرى قالا رايونى، ميدۇڭ رايونىنىڭ ەڭ تومەنگى اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن 18 - 20 سەلتسي گرادۋس بولىپ، گانچۋانباۋ، نانشان تاۋ رايوندارى مەن دابانچىڭ رايوندارىنىڭ ەڭ تومەنگى اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن 24 - 26 سەلتسي گرادۋس بولادى.

  مەجەمەن 23 - كۇنى تاڭ سارىدەن كەشكە دەيىن قالا رايونى، ميدۇڭ رايونى، گانچۋانباۋ جانە قالانىڭ وڭتۇستىگى سونداي - اق تاۋلى رايونداردا ورتاشا جانە قالىڭ قار جاۋادى، كەي جەرلەردە قالىڭ قار جاۋادى، جوعارىدا ايتىلعان رايونداردا باتىس تەرىستىكتەن 4 ~ 5 بال ۇيتقىمالى جەل سوعادى؛ دابانچىڭدا از قار جاۋىپ سوڭى ورتاشا قارعا اينالادى، باتىستان 5 ~ 6 بال جەل سوعىپ، ءارقايسى رايونداردىڭ اۋا تەمپەراتۋراسى 6 سەلتسي گرادۋس شاماسىندا تومەندەيدى.

  بۇدان سىرت، مەجەمەن 21 -، 22 - كۇندەرى، قالانىڭ وڭتۇستىگىنەن دابانچىڭعا دەيىن 5 ~ 6 بال شىعىس - وڭتۇستىك جەلى سوعادى، ۇلانبايدان حۇڭيانشى، شيشاننان باگاڭعا دەيىنگى جەل وتتەرىندە ۇيتقىمالى جەل كۇشى 8 ~ 9 بالعا جەتەدى.

  تەمپەراتۋرا كورنەكتى تومەندەگەن قارلى اۋا رايىنىڭ ىقپالى جونىندەگى مەجە جانە قاتىستى شارالار:

  1. مەجەمەن 23 - كۇنى تاڭ سارىدەن كەشكە دەيىن ءۇرىمجى قالاسىنىڭ كوپ جەرلەرىندە قار جاۋىپ، باتىس تەرىستىكتەن 4 ~ 5 بال ۇيتقىمالى جەل سوعادى، كەي جەرلەردە بۇرقاسىن سوعىپ، كورۋ اۋماعى تارايادى، جول تايعاق بولادى، كۇرتىك قار قالاداعى جۇرىسكە، قاتىناس - تاسىمالى مەن الەۋمەتتىك ءجۇرىس - تۇرىسقا، ەگىن، مال شارۋاشىلىق وندىرىسىنە ۇلكەن ىقپال جاسايدى، الدىن الا دايىندىق جاساۋىن ۇسىنىس ەتەمىز.

  2. مەجەمەن 25 -، 26 - كۇندەرى قالا رايونىنىڭ تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن 20 سەلتسي گرادۋسقا تومەندەيدى؛ قالانىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى رايونداردىڭ ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن 25 سەلتسي گرادۋس اينالاسىندا بولىپ، مال تۇلىكتەرىنىڭ ازىقتانۋى، سۋىقتان ساقتانۋى، قۇرىلعىلى ەكپەشىلىگى قاتارلىلارعا تيگىزەتىن ىقپالى نەداۋىر زور بولادى، قارتتار، دەنساۋلىعى ءالسىز ناۋقاستار مەن بالالاردىڭ قالىڭ كيىنىپ، سۋىقتان ساقتانۋىن ءۇمىت ەتەمىز.

  3. مەجەمەن 21 -، 22 - كۇندەرى قالانىڭ وڭتۇستىگىنەن دابانچىڭعا دەيىنگى جەل وتتەرىندە 5 ~ 6 بال شىعىس وڭتۇستىك جەلى سوعادى، ۇلانبايدان حۇڭيانشىعا دەيىنگى، شيشاننان باگاڭعا دەيىنگى جەل وتتەرىندە ۇيتقىمالى جەل كۇشى 8 ~ 9 بالعا جەتەدى، جوعارىدا ايتىلعان رايوندار جەلدەن، ورتتەن ساقتانۋىن، مال - مۇلىكتەرىنىڭ ويراندالۋىنان ساقتانۋىن ءۇمىت ەتەمىز.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.