تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

ساياحاتشىلار بوعدا كورىنىس وڭىرىندە سەيىلدەدى

  1 - ايدىڭ 30 - كۇنى، ساياحاتشىلار تيانشان بوعدا كورىنىس ءوڭىرى چيانلۇڭيۋان شارباق جولىندا سەيىلدەۋدە.

  تيانشان تورىنىڭ حابارى. (حابارىن جازىپ سۋرەتىن تۇسىرگەن ءتىلشى جىن مەي) تيانشان بوعدا كورىنىس وڭىرىنە ورنالاسقان چيانلۇڭيۋان جاياۋلار جولىنىڭ جالپى ۇزىندىعى 1.5 كيلومەتر. قىستىگۇنى چيانلۇڭيۋان جاياۋلار جولىنىڭ جاعالاۋىنداعى جاپ - جاسىل شىرشالار، قىراۋ، قىراۋلى اعاشتار وزگەشە كورىنىس قالىپتاستىرىپ، ساياحاتشىلاردى چيانلۇڭيۋاننىڭ قىسقى كورىنىسىن تاماشالاۋعا باۋرادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.