تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل تىنىسى

ايدىن كولدىڭ ەركەسى اققۋلار

  1 - ايدىڭ 26 - كۇنى ىلە ءدارياسى بويىنداعى سازداۋىتتا سايران سالعان اققۋلار. سۋرەتتى شينحۋا تورىنىڭ ءتىلشىسى رۇستەم تۇسىرگەن

  شينحۋا تورىنىڭ ٴتىلشىسى رۇستەم 1-ايدىڭ 26-كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. قىس مەزگىلىندە اققۋلار ىلە ءدارياسى بويىنا كەلىپ دامىلدايدى دا ايدىن كولدىڭ بەتىنە ايشىقتى سۋرەت سالادى، بۇل كوپتەگەن فوتو اۋەسكەرلەرى مەن ساياحاتشىلاردى وزىنە باۋرايدى. فوتوشىلار وسىندا كەلىپ كوركەم كورىنىستى سۋرەتكە الادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.