تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

ءوندىرىس كولەمىن ۇلعايتىپ، ونىمدىلىكتى ارتتىردى

  4 - ايدىڭ 6 - كۇنى جۇمىسشىلار ءۇرىمجى قالاسى نان كاسىپ سالاسى باقشاسىنىڭ 2 - مەرزىمدىك بىرلەسكەن ءوندىرىس زاۆود ۇيىندە نان ونىمدەرىن جاساۋدا. اتالعان كاسىپ سالاسى باقشاسىنىڭ 2 - مەرزىمىندە 1200 ورتاعا زالالسىز ەلەكتر تونار بار ءارى كولەمدەندىرۋ، شوعىرلاندىرۋ، كوپ تۇرلىلەندىرۋ، ولشەمدەندىرۋدەي دامۋ قاجەتىنە ساي ءوندىرىس جەلىسىن قۇردى. ءوندىرىس جەلىسى ىسكە قوسىلعاننان كەيىن، كۇنىنە مانەرلەۋ قۋاتى ەڭ جوعارى بولعاندا ءبىر ميلليون نان ونىمدەرىن جابۋ قۋاتىنا جەتتى.

  □ سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى زوۋ ي تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : نۇربولات قابىل

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.