تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل - قىستاقتى گۇلدەندىرۋ

جول تورابى تۇتاستى، تۇرمىس سانگە تولدى

  4 - ايدىڭ 15 - كۇنى، كەريا اۋدانى تۋراقاز اۋىلى تۋراقاز قىستاعىنداعى قۇربان تۇلىم ەسكەرتكىش سارايىندا ءتۇسىندىرۋشى قىستاق تۇرعىندارىنا قۇربان اتايدىڭ اسەرلى اڭگىمەلەرىن باياندادى.

  4 - ايدىڭ 12 - كۇنى، قىستاق تۇرعىندارى قاعىلىق اۋدانى اقتاس قونىس جاڭالاپ كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ بويىنشا كوشىرىپ ورنالاستىرۋ رايونىنداعى جىلىجايدا قاربىزدىڭ ءوسۋ جاعدايىن كوزدەن كەشىردى.

  4 - ايدىڭ 13 - كۇنى، قىزمەتكەرلەر گۇما اۋدانى ازىقتىق ساڭىراۋقۇلاق كاسىپ سالاسى باقشاسىندا جۇپار ساڭىراۋقۇلاقتى تەردى. قازىر، بۇل كاسىپ سالاسى باقشاسى جۇپار ساڭىراۋقۇلاق، قارا ساڭىراۋقۇلاق سياقتى وزگەشە ەگىمشىلىك ارقىلى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ ءۇي ماڭىندا كىرىستى ارتتىرۋىن جۇزەگە اسىردى.

  تۇرپان - حوتان جوعارى قارقىندى تاس جولى پوسكام اۋدان-قالاشىعىنىڭ ماڭىنان ەندەي ءوتتى. (4 - ايدىڭ 11 - كۇنى ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن)

  4 - ايدىڭ 12 - كۇنى، انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى قاعىلىق اۋدانى اقتاس قونىس جاڭالاپ كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ بويىنشا كوشىرىپ ورنالاستىرۋ رايونىندا ۇستىنەن تاراتۋ فورماسىندا تىلشىلىك ىستەدى.

  4 - ايدىڭ 9 - كۇنى، ساياحاتشىلار قاشقار بايىرعى قالا كورىنىس وڭىرىندەگى حالىقتىق تۇسەلحانادا جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن بيگە باستى.

  قاعىلىق اۋدانى اقتاس قونىس جاڭالاپ كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ بويىنشا كوشىرىپ ورنالاستىرۋ رايونىنا كەڭىستىكتەن قاراعاندا. (4 - ايدىڭ 12 - كۇنى ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن)

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.