تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

”سۋ ءۇستى سايتان كەرىشكە“ ساياحات

  6 - ايدىڭ 4 - كۇنى بۋرىلتوعاي اۋدانى جەتى ارال قالاشىعى قارابيە قىستاعىنىڭ ماڭىنان سۋرەتكە تۇسىرىلگەن ”سۋ ءۇستى سايتان كەرىش“ كورىنىس ءوڭىرى. تاۋ جاستانىپ، سۋ توسەنگەن بۇل اۋماقتا سۋ الابى كورىنىس رايونى بولۋمەن بىرگە ياداڭ جەر ءتۇزىلىسى دا بار بولىپ، جۇرت مۇنى ”سۋ ءۇستى سايتان كەرىش“ دەپ اتايدى. جەرگىلىكتى ورىندا وزگەشە سۋ ءۇستى ياداڭ ءتۇزىلىسى عاجايىپ كورىنىس قالىپتاستىرعان. سۋرەتتى انار بۇلت - شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : الىمبەك نۇرالين

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.