تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ

چەرچەن اۋدانى: الاقات پىستى

  7 - ايدىڭ 11 - كۇنى چەرچەن اۋداندىق بازار باقىلاۋ - باسقارۋ مەكەمەسىنىڭ تاتىراڭ قالاشىعى ادىراسپان قىستاعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتى شارۋا وتباسىلارىنا كومەكتەسىپ الاقات تەردى. قازىر، وسى قىستاقتىڭ 300 مۋدان استام جەرىندەگى الاقاتى ىركەس - تىركەس پىسا باستادى، قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى، قىستاق كادرلارى شارۋا وتباسىلارىنا دەر كەزىندە كومەكتەسىپ، الاقات تەرىستى ءارى جايىپ كەپتىردى، سونىمەن قاتار، بەلسەندى تۇردە ساتۋ جولدارىن دا قاراستىردى. سۋرەتتى رىزۋانگۇل سىمايىل تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.