تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ

مەن بۇقارا ءۇشىن ناقتى ءىس ىستەيمىن|ساۋان قالاسى: اتىز باسىنا بارىپ ەرىكتى قىزمەت وتەدى

  7 - ايدىڭ 23 - كۇنى قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى قىستاق تۇرعىندارىمەن بىرگە قىزاناق ءۇزدى.

  تيانشان تورى - شينجياڭ گازەتىنىڭ حابارى (حابارىن جازىپ، سۋرەتىن تۇسىرگەن ەرىكتى ءتىلشى لان ليڭ). بىرنەشە كۇننەن بەرى، تارباعاتاي ايماقتىق اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل - قىستاق مەكەمەسىنىڭ ساۋان قالاسى داچۋان اۋىلى باتىس قالا ماڭى قىستاعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتى ەرىكتى قىزمەت وتەۋ اترەتىن قۇرىپ، قىستاق تۇرعىندارىنا قىزاناق جيناسىپ، دەر كەزىندە بازارعا شىعارىپ ساتۋىنا كومەكتەستى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.