تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

پىشەن شابىلدى

   8 - ايدىڭ 25 - كۇنى مالشىلار كۇنەس اۋدانى نارات جايلاۋىندا پىشەن شابۋدا. قازىرگە دەيىن وسى اۋدانداعى890 مىڭ مۋ شاپپالىقتىڭ 510 مىڭ 300 مۋ اۋماعى شابىلىپ بولىپ، 193 مىڭ 400 توننا ءشوپ جينالىپ، تۇتاس اۋدانداعى ءبىر ميلليون 467 مىڭ 800 باس (تۇياق) مالدى قىستان وتكىزۋگە ويداعىداي دايىندىق جاسالدى.

  □ سۋرەتتى جاڭ ۋىنتيڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : نۇربولات قابىل

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.